Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 4

त्या दिवशी समुद्रास भरती आली होती. त्या लाटांकडे तिघे बघत होती.
‘मधुरी, मी जातो पाण्यात.’ मंगा म्हणाला.
‘संध्याकाळ होत आली. आता नको जाऊस.’ बुधा म्हणाला.
‘जाणार मी. जाणार.’ मंगा उडया मारीत म्हणाला.

आणि तो पाण्यात गेला. तो लाटांशी खेळू लागला. मध्येच मोठी लाट येई आणि मंगा दिसेनासा होई. दोन लाटांच्या मधल्या खळग्यात तो नाचत राही. जणू पाळण्यातच आहे. तरंगमय पाळण्यात. सागरसंगीत चालले होते. तरंगाच्या पालखीत बाळ नाचत होते. मंगा आनंदाने मस्त झाला होता. परंतु आता अंधार पडू लागला. पाण्यातील मंगा दिसेना. मधुरी हाका मारु लागली. परंतु समुद्राच्या गर्जनांमुळे ती हाक त्यालाच थोडीच ऐकू जाणार होती?

‘मधुरी, आपण चल जाऊ. मला घरी रागावतील. उशीर झाला.’
‘मंगाशिवाय आपण कसे जायचे?’
‘तो आपणास सोडून कशाला पाण्यात गेला?’

‘परंतु तो सुरक्षित येईपर्यंत आपणास थांबायला नको का?’
‘मला येथे भीती वाटते.’
‘मी आहे ना जवळ. माझा हात धर.’
मधुरीचा हात धरुन बुधा उभा होता. थोडया वेळाने मंगा आला तो कोरडे नेसला.

‘किती रे वेळ लावलास? आम्हांला काळजी.’ मधुरी म्हणाली.
‘काळजी कसली? समुद्र म्हणजे मला गंमत वाटते. हजारो हातांनी समुद्र मला खेळवतो, नाचवतो.’ मंगा म्हणाला.

‘येथेच उभी राहू आपण. अंधारात उभी राहू.’ मंगा म्हणाला.
‘मला घरी रागावतील.’ बुधा म्हणाला.
‘मला घरी रागावले तरी मी त्याची कधी पर्वा करीत नही.’ मंगा म्हणाला.
‘मला घरी बोलतात, परंतु मी मनावर घेत नही.’ मधुरी म्हणाली. शेवटी तिघे निघून गेली.

त्या दिवशी बुधाने खारका आणल्या होत्या.
‘बुधा, मजजवळ दे. मी वाटते.’ मधुरी म्हणाली.
‘मीच वाटतो.’ तो म्हणाला.
‘पण माझ्याजवळ दिल्यास म्हणून रे काय झाले?’ ती म्हणाली.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163