Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 137

‘मधुरी, लहानपणाचे पूर्णत्व मोठेपणी अपूर्ण होते आणि अपूर्णातच मौज आहे. ओकेसतो जेवण्यात अर्थ नाही. थोडी ती गोडी.’
‘तू काही म्हण, माझ असे आहे खरे. चल बुधा, आपण उडी टाकू. अथांग सागरात बुडी. वर चंद्र फुलला आहे. मनात प्रेम फुलले आहे अशा वेळेसच चल बुडी घेऊ. पुन्हा अंधार नको यायला अमावास्येचा. आजचा दिवस आपण अमर करू, ये घेतोस?’

‘मधुर, नको असे बोलू. नीज, मी बासरी वाजवितो.’
‘वाजव. पोटातील बाळालाही ऐकू दे बासरी. म्हणजे त्याच्या जीवनात आनंद राहील.’
‘मधुरी, बाळाचे नाव ठेवायचे?’

‘मुलगा झाला तर मोती व मुलगी झाली तर वेणू. ही नावे मंगाने जाताना सांगितली होती. परंतु ते बाळ वाचले नाही. या बाळाला त्यातील नाव ठेवू. मंगाने दिलेले नाव.’ ती म्हणाली.
थोडा वेळ कोणी काही बोलले नाही. बुधा व मधुरी आनंदात मग्न होती.

‘बुधा, आता परतू.’
‘थांब ना.’

‘घरी मनी उठेल. आणि मला हा गार वारा बाधेल.’
‘ही घे शाल पांघरायला.’
‘तू पण ये. एका शालीत दोघे गुरफटवून घेऊ.’
‘मला नको. तूच घे अंगावर मधुरी.'

‘वेडा आहेस तू. नुसत्या शालीने थंडी नाही थांबणार. तुझ्या प्रेमाची ऊबही हवी. तीही दे. ये माझ्याजवळ. गारगार वाटत आहे.’
ती दोघे एकच शाल पांघरून बसली. नाव तीराला आली. दोघे उतरली. दोघे हळूहळू घरी आली. मुले शांत झोपली होती. मनी उठली नव्हती. मधुरी व बुधाही झोपी गेला.

मधुरी बाळंत झाली आणि मुलगी झाली. नक्षत्रासारखी मुलगी. तिचे नाव वेणू ठेवण्यात आले. रंगीत पाळणा नवीन घडविण्यात आला. त्यावर मोत्यांचे राघू, पाचूची पाखरे लावण्यात आली. पाळण्याला रेशमाची दोरी. सारा थाट अपूर्व होता.

‘सोन्या, रुपल्या, मनी सारी गरिबीत वाढली.’ ती म्हणाली.
‘मला वाटे तू मजजवळ मदत मागावीस; परंतु तू मागत नसस. तुला गरिबी बाधू नये असे मला वाटे; परंतु काय करणार मी?’

‘परंतु देवाने सारे चांगले केले. मुलांना कधी थंडी वारा बाधला नाही, आणि ही वेणू भाग्याची आहे.’
‘वेणू बासरी ऐकत वाढली - नाव योग्या आहे.’ तो म्हणाला.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163