Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 83

मंगाचे प्रयाण
आणि मंगा आता जाणार होता. बंदरात एक दूरचे गलबत आले होते. त्या गलबतातूनच त्याने जावयाचे ठरविले. लौकरच ते गलबत हाकारले जाणार होते. तयारी होत आली होती. निरनिराळे व्यापारी आपापला माल भरीत होते. मंगाने काही भांडवल गोळा केले होते. त्याने होत नव्हते ते विकले. दोनचार दागिने होते ते विकले. घरातील काही भांडीकुंडीही त्याने विकली. मधुरीनेच आग्रह केला. ती म्हणाली, आम्हांला काय करायची भांडी? मातीची भांडी असली तरी चालतील. मंगा, तुझ्याजवळ जितके जास्त पैसे असतील तितके चांगले.

मंगाने आपल्या गावचा काही माल खरेदी केला. त्या गलबतात त्याने तो माल भरला. तो माल चढवीत असता त्याचे हृदय आशेने नाचत होते. गलबतात माल भरला जात होता. हृदयात आनंद भरत होता. आपण व्यापारी होत आहोत असे त्याला वाटले. आता मंगा शेटजी होत होता.

हमालाचा शेटजी होत होता.
घरी मधुरी एक गोधडी शिवीत होती. गावातील शिंप्याकडून तिने चिंध्या आणिल्या. छान छान चिंध्या. धोतरे, लुगडी आत घालून वरून त्या नाना रंगांच्या चिंध्या तिने शिवल्या. किती सुंदर होती ती गोधडी.

‘आई, कोणासाठी ही? मनीला?’ सोन्याने विचारले.
‘अरे, एवढी मोठी मनीला कशाला?’ ती म्हणाली.
‘मग मला? रुपल्या व मी आम्ही दोघे त्यात मावू.’

‘बघू पुढे. तुम्हांला मी दुसरी करून देईन हो.’
‘मग ही कोणाला?’
‘बाळ, कोणाला बर?’
‘बाबांना? ते जाणार आहेत दूर. त्यांना, होय ना?’
‘होय हो.’ मधुरीने त्याला जवळ घेऊन म्हटले.

मधुरी मंगाची तयारी करून देत होती. एकीकडे तिला वाईट वाटत होते, परंतु तिलाच तयारी करून द्यावी लागत होती. तिने लाडू केले. काही वडया केल्या. थोडे पोहे, पापड तिने तयार करून ठेविले. लोणच्याची लहानशी बरणी बांधून ठेविली. गलबत हेच आता मंगाचे घर होणार होते.

मधुरीने ती सुंदर गोधडी अद्याप मंगाला दाखविली नव्हती. परंतु त्या दिवशी सोन्या म्हणाला,
‘बाबा, तुम्हीसुध्दा कुकुले बाळच!’

‘कशावरून रे?’
‘आईने तुमच्यासाठी गोधडी शिवली आहे. आमच्यापेक्षा का तुम्ही लहान? तुमच्यासाठी आईला चिंध्यांची गोधडी करावी लागली.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163