Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 99

‘बुधा, माझे नाही हो भाग्य आजारी पडून मरायचे. दु:खे भोगण्यासाठी मला जगायचे आहे.’
‘या मुलांना वाढविण्यासाठी तू नको का? आणि मंगा आशेने येईल, त्याच्यासाठी नको का जगायला? आणि मला दुरून तुझा ओलावा मिळावा म्हणून तू नाही का जगणार? आणि मधुरी, तू प्रकृतीस जपले पाहिजेस. तू कशी होतीस, कशी झालीस? तुझे डोळे, गाल बसले. हसणे निघून गेले. मधुरी, असे नको करू. मी मदत देईन. पैसे देतो. दूध घेत जा. नीट जेवत जा. माझा का तुझ्यावर थोडाही हक्क नाही? मी का केवळ परका? तुझ्या हृदयात, तुझ्या जीवनाच्या बागेत मीही एक घरटे बांधलेले होते. नाही का?’

‘काय सांगू बुधा?’
‘मी येऊ का रात्री सोबत? मी सोन्याजवळ बसेन. तू झोप. सोन्याला बरे वाटेपर्यंत येईन. त्याचा ताप निघू दे. घाम निघू दे. मग नाही येणार; येऊ का?’
‘मी काय सांगू?’
‘मग कोण सांगणार?'
‘तुला बरे वाटेल, बरे दिसेल तसे कर.’

‘बुधा!’
‘काय मधुरी? घुटमळू नकोस.’
‘दिवसा येत जा, तुला नसेलच रहावत तर. रात्री मला काय उद्योग आहे? दिवसा ये. मला चुलीजवळ बसावे लागते. धुणी धुवावी लागतात. सोन्याजवळ तू बसत जा. चालेल?’

‘रात्रीही आलो म्हणून काय बिघडले?’
‘लोक आहेत हो बुधा.’
‘तुझे मन निष्पाप आहे ना!’

‘बुधा, नकोच पण दिवसाही नको येऊ. ते बरे नाही. एखादे वेळेस समाचाराला येत जा. रागावू नकोस बुधा. काय रे बुधा, तुला ते भूत अद्याप दिसते का रे!’
‘आता नाही दिसत. मी खिडकीत उभा राहतो, परंतु दिसत नाही.’
‘भुताची इच्छा का पूर्ण झाली!’

‘कोणती असेल इच्छा!
‘माझा सूड घेण्याची.
‘तुझा सूड!
‘हो. मी तुझ्याजवळ लग्न करायचे नाकारले. तू दु:खी झालास, तुझे आईबाप मेले. म्हणून माझा सूड.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163