Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 108

आणि एकदम झोपेतून उठली. मधुरी अशी तिला हाक ऐकू आली. ती दचकून उठली. कोठून आली हाक? भास झाला की खरेच कोणी हाक मारली? परंतु कोणी नव्हते. तिने दार उघडून अंगणात पाहिले. कोणी नव्हते. रातकिडे किर्र करीत होते. तारे चमचम करीत होते. ती परत आली व झोपली. पुन्हा दचकून जागी झाली. पुन: मधुरी अशी हाक. मंगाच्या आवाजासारखी हाक. अगदी हुबेहूब तशीच. मधुरी भ्यायली. मंगाच्या मधुर हाकेने का भ्यायचे? त्या ओळखीच्या प्रेमळ हाकेने का घाबरावयाचे?

‘मंगा? कोठे रे आहेस तू? का मला हाका मारतेस? ये व मला भेट रे राया. असा दडून नको बसू; गुप्त राहून नको हाका मारू. मी भिते, घाबरते हो मंगा.’ मधुरी भित्री आहे असे ती म्हणाली. पुन्हा पडली. मग ती पुन्हा नाही जागी झाली. सकाळपर्यंत ती निजली. सकाळी सारी उठली. रोजचे कामकाज हळूहळू सुरू झाले. दिवस जाऊ लागले. एके दिवशी समुद्राच्या काठावर तिने फुले सोडली.

‘माझ्या मंगाच्या आत्म्याला. त्याला फुले आवडतात. फुलासारखे त्याचे मन. लाटांनो, मंगाला ही फुले द्या आणि ही आसवांचीही माला त्याला द्या. माझ्या डोळयांतील फुले. असे म्हणत रडत रडत ती फुले मंगाच्या पवित्र प्रेमळ स्मृतीस तिने वाहिली. एकवार समुद्राकडे भरलेल्या दृष्टीने तिने पाहिले. किती तरी वेळ ती दूर पहात होती. तिला का कोणी दिसत होते? तिला का मंगाची मधुर मूर्ती तिकडे कोठे लांब दिसत होती? लाटा येत होत्या, वारे वहात होते आणि मधुरी दूर कोठेतरी पहात तेथे पाण्यात उभी होती. शेवटी तिने एक प्रणाम केला व ती माघारी आली. मुलांसाठी माघारी आली.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163