Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 7

‘मला सारे कळते.’
‘आम्हांस शिकवीत जा.’ मधुरी म्हणाली.
‘मी कितीतरी पुस्तके वाचतो.’ बुधा म्हणाला.

‘मला नाही आवडत पुस्तके.’ मंगा म्हणाला.
‘तुझे माझ्याविरुध्द असावयाचेच.’ बुधा म्हणाला.
‘पुरे रे भांडण. आता खेळू.’ ती म्हणाली.

‘आम्ही दोघे पळतो. तू धर.’ मंगा म्हणाला.
‘पण एक वाटोळी रेघ काढ. तिच्या बाहेर जायचे नाही.’ ती म्हणाली.
मंगाने रेघ काढली. भरती येऊन केव्हाच गेली होती. वाळू घट्ट बसली होती. खेळायची मजा होती. मधुरी त्यांना धरु लागली. मंगा खूप पळे. बुधा पटकन् सापडला.

‘बुधा, तू मुद्दाम पळाला नाहीस. हा का खेळ?’ मधुरीला आज आपण दमवले असते. मंगा म्हणाला.
‘मला फार पळवत नाही, मी दमतो. मुद्दाम नाही काही मी सापडलो.’ बुधा म्हणाला.
‘बरे, आता मला धर.’ मंगा म्हणाला.

मंगाच्या पाठीस बुधा लागला. परंतु मंगा सापडेना. शेवटी बुधाने मधुरीला धरले. मंगा संतापला.
‘तुम्ही दोघे एकमेकांना धरता. मला कोणीच पकडीत नाही.’ तो म्हणाला.
‘तू आम्हांला सापडत नाहीस.’ बुधा म्हणाला.

‘आम्ही आता दोघे तुला पकडतो. दोघे तुला धरतो.’ मधुरी म्हणाली.
‘चल तर.’ मंगा म्हणाला.
पुन्हा खेळ सुरु झाला. मंगा त्या दोघांना चुकवीत होता. शेवटी सापडला. एकदम त्या दोघांनी धरले.

‘मेलास ना?’ मधुरीने विचारले.
‘तुम्ही दोघांनी मला मारलेत. नाहीतर मी मेलो नसतो.’ मंगा म्हणाला.
‘मला भूक लागली आहे.’ मधुरी म्हणाली.
‘मी आजीबाईकडून आणू का काही खायला?’ मंगाने विचारले.

‘आपण सारीच तिच्याकडे जाऊ.’ मधुरी म्हणाली.
‘मी नाही येणार. तेथे का खायचे?’ बुधाने विचारले.
‘आमच्याबरोबर नाही खाणार? चल.’ मधुरीने सांगितले.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163