Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 23

‘तुला शंभरदा सांगितले की याचा नाद सोड. येथे येऊन गुलगुल गोष्टी करीत बसलीस. तुला लाज नाही वाटत?’
‘बाबा, इतरांजवळ बोलायला मला लाज वाटते. मंगाजवळ बोलायला कसली लाज? मंगा माझा आहे.’
‘पुन्हा बोल.’
‘मंगा माझा आहे.’

‘मधुरी, थोबाड फोडीन. पुन्हा बोल.’
‘थोबाड फोडा. मी मरेपर्यंत सांगेन की मंगा माझा आहे. आणि बापाने खरेच मधुरीच्या थोबाडीत मारली. मंगा त्याच्या अंगावर धावला. परंतु मधुरीने त्याला दूर केले.
‘बाबा, मारीत मारीत मला घरी न्या. मारा, मुलीला मारा.’

आणि खरोखर बाप मधुरीला मारीत घेऊन निघाला. मंगा टेकडीवर एकटाच बसला. त्याचे डोके भणाणले होते.
आता मधुरीचा बाप तिच्या लग्नाची जोराने खटपट करु लागला. एके दिवशी तो तिला म्हणाला,
मधुरी, मी ठरवीन त्याच्याशी करशील का लग्न?’

‘नाही बाबा.’
‘मधुरी, विचार करुन उत्तर दे.’
‘नाही, तुम्ही ठरवाल त्याच्याजवळ मी उभी राहणार नाही. मंगाशी मधुरीचे लग्न लागलेले आहे.
‘कोणी लाविले?’

‘उचंबळणा-या समुद्राने, त्या टेकडीने; लाटांनी, आमच्या हातांनी, आमच्या डोळयांनी; काय सांगू बाबा?’
‘काही सांगू नकोस. माझ्या घरात राहावयाचे असेल तर माझी इच्छा प्रमाण.’
‘बाबा, माझे लग्नच राहू द्या मी अशीच घरात राहीन. दळण दळीन भांडी घाशीन. माझ्या मंगाला मी मनात ठेवीन, आणि तुम्हीही दुसरा कोणी पाहू नका.’

‘लोक मला हसतील. तुला का अशीच ठेवू? आणि तुझ्या हातून उद्या वेडेवाकडे झाले तर? ते काही नाही. तुला माझे म्हणणे ऐकलेच पाहिजे. तू विचार करुन ठेव.’
मधुरी काय विचार करणार?

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163