Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 5

‘माझ्याच हाताने मी देईन.’ तो म्हणाला.
त्याने मधुरीला तीन खारका दिल्या, मंगाला दोन दिल्या स्वत:ला तीन घेतल्या.
‘मंगाला दोनचशा?’ तिने विचारिले.
‘आठच होत्या. कोणाला तरी एक कमी येणार.’ बुधा म्हणाला.

‘येताना नऊ का आणल्या नाहीस?’ मंगाने विचारले.
‘माझ्या नाही आले ध्यानात.’ बुधाने उत्तर दिले.
‘मी वाटल्या असत्या तर तुम्हाला तीन तीन देऊन मी दोनच घेतल्या असत्या. वाटणाराने स्वत: कमी घ्यावे.’ मधुरी म्हणाली.
‘वाटण्याचा आनंद वाटणा-याला असतोच.’ मंगा म्हणाला.
‘तुम्ही दोघे नेहमी माझ्याविरुध्द असता.’ बुधा म्हणाला.

‘असे नाही हो बुधा, त्या दिवशी मंगाने तुला पाडले तर मी नव्हती का तुझी बाजू घेतली? मी तुम्हा दोघांना सारखे देईन.’ मधुरी म्हणाली.
‘मला खारीक नकोच मुळी. मी गरीब म्हणून मला बुधाने एक खारीक कमी दिली.’ मंगा म्हणाला.
‘आणि मी वाटतं श्रीमंत आहे?’ मधुरीने विचारले.
‘परंतु तू मुलगी आहेस.’ मंगा म्हणाला.
‘मंगा, श्रीमंत नि गरीब रे काय? माझ्या नाही असे कधी मनात येत.’ बुधा म्हणाला.

‘नाही कसे येत? त्या दिवशी तू रस्त्यातून चालला होतास. मी हाका मारल्या. तू मागे वळून पाहिले नाहीस. एकदा तुझ्या घरी मी आलो होतो. परंतु तुझ्या नोकरांनी मला घालवून दिले.’ मंगा म्हणाला.

‘तुझ्या हाका मला ऐकू आल्या नाहीत. नोकरांनी तुला घालविलेले मला काय माहीत?’ बुधा म्हणाला.
‘श्रीमंतांना ऐकायला कमी येते.’ मंगा म्हणाला.
‘असे भांडू नका रे. मंगा, घे या खारका. मधुरी म्हणाली.
‘आणि तुम्ही नाही वाटते हट्ट?’ त्याने विचारले.

‘आमचा हट्ट थोडा वेळ असतो. मंगा, माझी खारीक घे. नाही तर उद्यापासून मी खेळायला येणार नाही तुझ्याजवळ बोलणार नाही.’ मधुरी म्हणाली.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163