Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 63

‘मंगा!’
‘बुधा!’
‘किती दिवसांनी आपण भेटत आहोत.’
‘पुन्हा त्याच लहानपणाच्या टेकडीवर.’

‘परंतु मधुरी मात्र बरोबर नाही. मधुरी बरी आहे ना?’
‘हो.’
‘मुलेबाळे बरी आहेत ना?’
‘हो.’

‘आता दिवाळी आली. मुलांना नवीन कपडे केलेस? मधुरीला नवीन पातळ घेतलेस का?’
‘बुधा, मी गरीब आहे.’
‘मधुरीला तू मारुन टाकशील मंगा. इकडे मी मरत आहे. तिकडे मधुरी मरत आहे.’
‘बुधा मधुरीचे मजवर प्रेम आहे. ती दु:खी नाही.’

‘बायका दु:ख दाखवीत नसतात. समुद्रावर फेस उसळतो, आत गंभीर असतो. बायका वर हसतात, आत दु:ख भरलेले असते. शेजारी सर्वत्र दिवाळीची तयारी होत असेल. मधुरी शिळे तुकडे मोडीत असेल. मुलांना डोळयांतील अश्रूंच्या हारांनी नटवीत असेल.’

‘बुधा, मी जातो.’
‘कोठे जातोस? हे बघ काय आहे समोर.’
‘कोठे?’
‘ते समोर.’
‘अरे बाप रे.’
‘कोण रे ते?’

‘माझ्या बाबांचे ते भूत. तू नाही ओळखलेस? एखादे दिवशी माझ्या खिडकीसमोर ते मला दिसते व चल अशी खूण करते. मी बाहेर पडतो. या टेकडीवर ते भूत मला घेऊन येते. माझ्या डोक्यावरुन प्रेमाने हात फिरविते. समुद्राकडे बोट करते व हसते. समुद्राप्रमाणे गंभीर राहा, हास, खेळ असे का बाबा सुचवितात?

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163