Android app on Google Play

 

तीन मुले 117


‘आणि चित्रे आणलीस?’
‘मी जेवल्यावर दाखवीन.’
पाटरांगोळया झाल्या. सारी जेवायला बसली. मुले जेवून गेली. बुधा पाटावरच होता. मधुरी जेवत होती. तिच्या डोळयांतून पाणी आले.

‘मधुरी!’
‘काय बुधा?’
‘नको हो रडू. आठवणी यायच्याच.’
‘बुधा, मंगा गेला त्या दिवशी आम्ही एका ताटात जेवलो. तो मला भरवी व मी त्याला. मंगा वेडा होता.’

‘मी देतो तुझ्या तोंडात घास.’
‘कोणी पाहील?’
‘पट्कन देतो.’
आणि बुधाने तिच्या तोंडात घास दिला आणि मधुरीने त्याचे बोट धरले.

‘चावू का तुझे बोट?’ तिने विचारिले.
‘ते का गोड आहे मधुरी?’ त्याने प्रश्न केला.
‘हो, गोड आहे. खाऊन टाकते.’ ती म्हणाली.
आणि तिने त्याचे बोट हळूच दातांनी चावले.

जेवणे झाली. निरवानिरव झाली. मुले ओसरीवर खेळत होती.
‘बुधा, दाखव चित्रे.’ मधुरी म्हणाली.

बुधाने चित्रसंग्रह सोडला. एकेक चित्र दाखवू लागला.
‘हे बघ मधुरी, यात तुझे डोळे मी झाकीत आहे असे आहे. माझे हे आवडते चित्र.’

‘मला आंधळे करायला तुला आवडते; माझे डोळे झाकून मला वाटेल तेथे नेऊ बघतोस; होय ना?’
‘परंतु तुलाही डोळे झाकलेले आवडतात हो.’
‘आणि आपण टेकडीवरून घसरत आहोत त्याचे हे चित्र.’
‘आणि हे रे बुधा?’
‘लहानपणी मी प्रथम भेटलो त्याचे. तुम्ही वाळूचे किल्ले करीत होतात. किल्ला पडे. मी जवळ उभा होतो. मी विचारले, ‘मी देऊ का करून?’ तो हा प्रसंग.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163