Android app on Google Play

 

तीन मुले 152

आजारी
मंगा आता चांगलाच आजारी पडला. फणफणून ताप त्याच्या अंगात असे. ताप निघेना. घाम फुटेना. दुखणे हटेना, म्हातारी सेवाश्रूषा करीत होती.

‘तुम्हांला उगीच त्रास.’ मंगा म्हणे.
‘मी आता बरा नाही होणार. तुमच्या झोपडीतच माझी कुडी पडेल. येथूनच प्राण उडेल.’

‘असे नका बोलू. बरे व्हाल हो.’
म्हातारी धीर देई. एके दिवशी म्हातारी औषध आणायला बाजारात गेली होती. मंगा एकटा अंथरुणावर होता. शांतपणे पडून
होता. हळूहळू तो रडू लागला. ओक्साबोक्शी रडू लागला. थोडया वेळाने म्हातारी आली.

‘हे काय? रडू नका असे. अशाने दुखणे वाढते.’
‘वाढू दे दुखणे. मरू दे लौकर.’

‘मी तुम्हांला मरू देणार नाही. निजा.’
‘आजी, माझी नका करू शुश्रूषा. कोणासाठी जगविता?’

‘असतील तुमची मंडळी त्यांच्यासाठी आणि कोणी नसले म्हणून काय झाले? मला तरी कोण आहे? तरी मी जगतेच.’
‘तुम्ही थोर आहात.’

‘आणि तुम्ही का चोर आहोत? पडून रहा.’
मंगा झोपला. त्याने आता शांतपणे पडून राहावयाचे ठरविले.
तिसरे प्रहरी बुधा व मधुरी आली होती.

‘आजी, ही घे फळे.’ बुधा म्हणाला.
‘कोठे आहे तो वाटसरू?’ मधुरीने विचारले.
‘झोपला आहे.’ म्हातारी म्हणाली.

मधुरी आत आली. तिने पाहिले. काय दिसणार? पाहुण्याच्या अंगावरून पांघरूण होते. परंतु ती गोधडी घोंगडीतून बाहेर पडलेली दिसत होती. त्या गोधडीकडे मधुरी पाहू लागली. तिला मंगाची आठवण झाली. ती खाटेजवळ गेली. त्या गोधडीला तिने हात लावला. एकदम थरारला. जणू भाजला. ती मागे आली.

‘आजी, छान आहे गोधडी नाही?’ मधुरी म्हणाली.
‘तेवढयाने त्याची थंडी राहते.’ म्हातारी म्हणाली.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163