Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 2

‘मला येत नाही. तुला का येईल?  मंगा म्हणाला.
‘हो, येईल.’ तो म्हणाला.
‘दे बांधून.’ माधुरी म्हणाली.
‘आपण दोघे मिळून बांधू.’ मंगा त्या मुलाला म्हणाला.
‘चालेल.’ तो म्हणाला.
‘पण तुझे नाव काय.’ मधुरीने विचारिले.
‘बुधा.’ तो म्हणाला.
‘माझे नाव मधुरी.’ ती म्हणाली.
‘माझे नाव मंगा.’ मंगाने सांगितले.
‘ये मंगा, किल्ला बांधू.’ बुधा उत्साहाने म्हणाला.

‘दोघें मिळून माझ्यासाठी किल्ला बांधा.’ मधुरी म्हणाली.
‘तू जणू किल्ल्याची राणी. मंगा म्हणाला.
‘आणि आपण?’ बुधान विचारले.
‘आपण राणीचे चाकर, रडवणा-या राणीचे नोकर.’ मंगा म्हणाला.
‘आता बोलू नका. बांधा लौकर किल्ला.’ मधुरीने सांगितले.
आणि फारच सुंदर किल्ला त्यांनी बांधला. त्या किल्ल्याकडे तिघं पहात होती. परंतु एकदम किल्ला ढासळला!  पडला!  तिघांना वाईट वाटले.

‘वाळूचे किल्ले टिकत नाहीत.’ बुधा बोलला.
‘आपण रोज नवीन बांधू.’ मंगा म्हणाला.
‘रोज नवा खेळ’ मधुरी म्हणाली.
‘मी रोज तुमच्यात खेळायला येत जाईन.’ बुधा म्हणाला.
‘ये.’ मधुरी म्हणाली.
‘तुझे मित्र नाहीत का?’ मंगाने विचारले.
‘मला कोणी नाही मित्र. मी एकटाच येतो किना-यावर.’ बुधाने सांगितले.
‘तुझे घर कोठे आहे?’ मधुरीने विचारले.
‘तिकडे लांब आहे: मोठे तीन मजली घर.’ बुधा म्हणाली.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163