Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 6

‘आणा सगळयांच्या खारका. मी सा-या खाऊन टाकतो. द्यायच्या असतील तर सा-या द्या. मधुरी, तुझ्या तिन्ही खारका दे.’ तो म्हणाला.
‘घे हो मंगा, पण रागावू नकोस.’ ती म्हणाली.
‘आणि मधुरी, माझ्या तिन्ही तू घे.’ बुधा म्हणाला.

‘त्याच्या घेतल्यास तर बघ.’ मंगाने धमकी दिली.
‘मधुरीला मुळीच नकोत वाटते?’ बुधाने विचारले.
‘मला मिळाल्या म्हणजे तिला मिळाल्या.’ मंगा म्हणाला.

‘आणि तिला मिळाल्या म्हणजे मला मिळाल्या. घरी आणखी घेईन व खाईन, घे ग मधुरी.’ बुधा म्हणाला.
‘तुम्ही दोघे मला रडकुंडीस आणता. त्या दिवशी तू समुद्रात डुंबत राहिलास. हा बुधा सारखे सांगे, घरी चल. मी जावे की रहावे, माझी आपली ओढाताण. दोघे भांडता व रडवता. आणा सा-या खारका मजजवळ; मी नीट वाटते. उतरतील त्या दातांनी फोडून सर्वांना वाटीन. आणा.’ ती म्हणाली.

‘या घे.’ बुधा म्हणाला.
‘या घे.’ मंगा म्हणाला.
‘आता कसे शहाणे झालात.’ ती हसून म्हणाली.

तिने चिमणीच्या दातांनी फोडून सारख्या वाटल्या. तिघांनी त्या खाऊन टाकल्या.
‘आपण बिया रुजत घालू.’ बुधा म्हणाला.
‘येथे त्याची झाडे होत नाहीत.’ मंगा म्हणाला.

‘आपण त्या बिया समुद्रात फेकू. जेथे खारकांची झाडे होत असतील, तेथे हया बिया तो घेऊन जाईल.’ मधुरी म्हणाली.
‘मधुरी, तू वेडी आहेस. समुद्राच्या लाटांवर त्या बिया वाटेल तिकडे जातील. परंतु त्या तरंगतात थोडयाच!  त्या बुडतील.’ मंगा म्हणाला.
‘मला काही कळत नाही.’ मधुरी म्हणाली.

‘मला सारे कळते.’
‘आम्हांस शिकवीत जा. मधुरी म्हणाली.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163