Android app on Google Play

 

तीन मुले 96

‘बरं, हा तुझ्या भावंडांना ने. हा आईला ने.’
‘आईचा आम्हालाच मिळेल.’
‘तुम्ही घेऊ नका. तिला खायला लावा.’

आणि सोन्या खाऊ घेऊन आला. त्याने लहान भावंडांना दिला. रुपल्या आणखी मागू लागला. सोन्या रागे भरला. आज त्याला आपण मोठे आहोत असे वाटत होते. पुरे तेवढा. एकदम का संपवायचा आहे? असे त्याला पोक्तपणे सांगत होता. आई घरी आल्यावर त्याने तिला सारी हकीकत सांगितली.

‘आई, तू खा ना खाऊ?’ सोन्या सांगू लागला.
‘तुम्हांलाच होईल. मी का लहान?’ ती म्हणाली.
‘ते मला विचारतील. मग काय सांगू?’
‘सांग आईने खाल्ला म्हणून.’

‘खोटेच? आई, थोडा तरी वडीचा तुकडा खा. नखाएवढा.’ सोन्याने आईच्या तोंडात तुकडा दिला. आईने खाल्ला. बुधाच्या घरचा खाऊ.
एके दिवशी मधुरीचे पोट दुखू लागले.

‘सोन्या. जा बंदरावरच्या आजीला बोलावून आण.’ ती म्हणाली. सोन्या धावतच गेला. तो आजीला घेऊन आला.
‘काय मधुरी?’ ती जवळ बसून म्हणाली.
‘पोट दुखत आहे. तू येथेच रहा दहा दिवस.’

म्हातारीने सारी तयारी केली. मुले घिरटया घालीत होती. बाहेर खेळत होती. पोट बरेच दुखत होते. काय करावे? शेवटी एकदाचे मूल बाहेर आले. परंतु जिवंत नव्हते. ते मृत मूल होते. मधुरीला वाईट वाटले. म्हातारी तिला समजावत होती. दोन दिवस गेले. मधुरी खिन्नपणे खाटेवर पडली होती.

‘आजी, नाव काय ठेवावयाचे तेही आम्ही ठरवून ठेवले होते.’
‘काय ठेवावयाचे.’
‘मुलगा झाला तर मोती नाव ठेवू. मुलगी झाली तर वेणू, असे मंगा सांगून गेला होता. परंतु मोत्याचा चूर झाला. वेणू पिचली. आजी, हा अपशकुन तर नाही ना? वेडेवेडे माझ्या मनात येत आहे.

‘तू हातीपायी नीट सुटलीस यातच आनंद मान. आहेत तीन मुले. त्यांना वाढव. डोळे पूस. मनाला लावून घेऊ नकोस.’ म्हातारी समजूत घाली.

दिवस भरभर जात होते. म्हातारी पुन्हा बंदरावरच्या झोपडीत गेली. मधुरी कामधंद्याला जाऊ लागली. एखादे वेळेस तिला वाटे, नवीन बाळ देवाने नेले, बरे केले. ते घरात असते तर मी कामाला जाऊ शकले नसते. मुलांना कसे पोसले असते? देव करतो ते ब-यासाठी. परंतु हा विचार तिला आवडत नसे, असे मनात येऊन तिला रडू येई.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163