Android app on Google Play

 

तीन मुले 81

‘पहाटेचे स्वप्न खरे होते.’
‘खरेच का?’
‘हा. काय पडले स्वप्न?’
‘छान छान स्वप्न. मंगा, खरेच गोड होते स्वप्न.’

‘काय पाहिलेस स्वप्नात?’
‘कोणाला पाहू?’
‘मी काय सांगू?’
‘पाहिले एकाला. त्याचे नाव आहे माहीत?’
‘म्हणजे मी ना?’

‘होय मंगा. तू परदेशातून घरी परत आला आहेस. सोन्या, रुपल्या तुझ्या भोवती नाचत आहेत. मनी तुझ्याकडे पाहात आहे. मी आनंदाने तुझ्याकडे पाहत आहे. तू मनीला बोलावतोस. ती येत नाही. किती गोड स्वप्न. तू माझा हात हातात घेतोस व दाबतोस. बोलत नाहीस. असे स्वप्न मी पाहिले.’

‘मधुरी, आता तुझी चिंता गेला ना! देवाने जणू दृष्टन्त दिला. मी सुखरुप येईन. काळजी नको. देव तारी त्याला कोण मारी? देव मारी त्याला कोण तारी? मधुरी, मानवाच्या हातात काय आहे?’

‘परंतु म्हणून जपू म्हणू नये काय? आपण काळजीत वागावे. शेवटी देवाची इच्छा. मंगा, स्वप्न गोड पडले खरे. परंतु कधी कधी स्वप्ने खोटी पडतात. खोटी ठरतात. नेमकी उलटी होतात.’

‘पहाटेचे तसे होत नाही. तू नीज जरा. गोड स्वप्नाच्या गुंगीत नीज.’
‘उठू दे मंगा आता. कोणी आले तर हसेल.’
‘सांगेन आजारी आहे मधुरी.’

‘मंगा, मला उठू दे.. .. ती.’
‘खोटे कशाला ते! उठू दे.’
मंगा तिला उठू देईना. ती रागावली, चिडली. शेवटी मधुरी उठली. ती उभी राहिली.

‘मधुरी, मी बाहेर जाऊन येतो. आपली झोपडी कोणी घेतो का पाहतो.’
‘खरेच का विकणार ही जागा?’
‘तू म्हणालीस ना विका म्हणून?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163