Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 51

‘आजी!’
‘काय बाळ!’
‘नीट होईल ना माझे बाळंतपण?’

‘तू माझ्याकडेच ये बाळंतपणाला. मी तरी कोणाचे करु! मलाही आनंद मिळू दे. मधुरी, माझे घर म्हणजे तुझे माहेर. येशील का? देशील का मला ही धन्यता, कृतार्थता?’

‘लोक हसतील आजी.’
‘हसतील विचारे. ज्यांना हृदये आहेत ते आनंदतील. त्यांना बरे वाटेल.’
‘मंगाला काय वाटेल माझ्या?’
‘काय रे मंगा? आजीने प्रश्न केला.’
‘मी विचार करीन.’

‘विचार रे कसला करायचा त्यात?’
‘आजी, मंगा स्वाभिमानी आहे.’
‘माझ्याकडे येऊन थालीपीठे मागणारे ते का स्वाभिमानी? तुमचा स्वाभिमान का माझ्याजवळ पोरांनो?

‘आजी, जन्मदात्यांजवळ स्वाभिमान दाखविणारी आम्ही पोरे. निदान माझ्याजवळ तुम्ही नाही दाखवता कामा. पहिले बाळंतपण तरी तुझे करु दे. तू पहिलटकरीण. तुझा धीर चेपू दे. पुढे दुस-या वेळेस मी नाही हट्ट धरणार. तुलाही भय वाटणार नाही. पहिल्याने धास्ती वाटते.’

‘येईन हो तुझ्याकडे. मंगा येऊ ना?’
‘ये.’
दोघे तेथून गेली. हळूहळू चालत होती. वाळवंटात हिंडत होती.
‘म्हातारबाईचे किती प्रेम, नाही का! जणू आई!’ मधुरी म्हणाली.

‘देव कोणाला तरी उभे करितो. नाही तर हा मंगा असा दरिद्री! तुझे कसे झाले असते! मी आता निर्धास्त झालो. मधुरी, रोज मला भीती वाटे, धाकधूक वाटे.’
‘बस जरा, दमलीस तू.’
‘त्या टेकडीवर जाऊ. आपले प्रेममन्दिर तेथे आहे.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163