Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 133

‘मधुरीचे व मुलांचेही बरे झाले. हाल वाचले. नाही तर त्यांना कोणी विचारिले असते? तीन मुलांची आई मधुरी. तरीही बुधाने तिला प्रेमाने स्वीकारिले. धन्य त्याची!’

‘त्याने प्रेमाने स्वीकारले का करुणेने?’
‘करुणाच असेल - तारुण्यातील प्रेम अद्याप थोडेच असेल?’
‘असेल हो.’

असे लोक बोलू लागले. बुधाने गावाला मेजवानी दिली. सारे लोक आनंदले.
‘बारा वर्षे घर सुने होते. आता गोकुळ होवो!’

‘आता आनंदाने गजबजो.’
‘आता संगीत सुरू होऊ दे.’
‘आता भरपूर सुख पिकू दे.’

असे आशीर्वाद देऊन लोक गेले. कोणी मंगाबद्दलही हळहळले. मधुरीलाही मधुन रडू येई. समारंभ संपला. नवीन घराची मधुरी मालकीण झाली. घराला कळा आली. घर झाडले गेले. नवीन रंग दिला गेला. जणू आज दिवाळीच होती. किती वर्षांत त्या घराला रंग दिलेला नव्हता. कोणाचे नशीब कधी उघडेल याचा नेमच नसतो.

दिवाणखान्यातील हंडया, झुंबरे, तसबिरी पुसण्यात आल्या. तेथे छानदार बैठक घालण्यात आली. गालिचे पसरले गेले. तक्के, लोड ठेवण्यात आले. मखमलीची कोचे ठेवण्यात आली. फुलांचे गुच्छ ठेवण्यात आले. सर्वत्र स्वच्छता, सौंदर्य व प्रसन्नता दिसून येत होती.

मधुरी रेशमी पातळ नेसली. तिने मोत्याचे अलंकार घातले. ती एकदम निराळी दिसू लागली. ती अगदी नवीन तरुण युवती जणू झाली.

‘मधुरी, तू किती सुंदर दिसतेस!’ बुधा बोलला.
‘तुझ्यामुळे हो. तुझ्यासाठी मी पूर्वीची झाले. तुझ्यासाठी जणू नवीन झाल्ये. बारा वर्षांपूर्वी होते तशी झाल्ये. मला आज हलके हलके वाटते आहे. पाखरासारखे उडावे असे वाटते आह. बुधा, काय जादू केलीस?’

‘तुझ्याच हृदयातील बंद भाग उघडल्यामुळे ही जादू झाली. तुझ्या हृदयाचा एक कप्पा आजपर्यंत बंद होता. तो आज उघडला. त्यातील न खर्चिलेली संपत्ती बाहेर पडत आहे. खरे ना?’
‘बुधा, मंगा म्हणायचा तुला मोत्यांनी नटवीन.’

‘मंगाची इच्छा पूर्ण झाली. तुला दारिद्रयात खितपत पडावे लागू नये अशी त्याची इच्छा होती. त्यासाठी तो समुद्रापलीकडे गेला. ठीक, तू आता गरिबीत गारठणार नाहीस. आपणास मंगाचा आत्मा आशीर्वाद देत असेल. तो आपल्याभोवती असेल व प्रेमळ दृष्टीने पहात असेल नाही?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163