Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 79

नाही मागत कशी? शेजारी मागायला गेली म्हणून तर तू डागलेस त्यांना.’
‘का पुन: पुन्हा ती आठवण मला करुन देतोस?’
‘मधुरी, बोल का रडतेस? बोल.’
‘तुला माहीत आहे.’

‘तू आजपासून रडू नकोस. मंगाला बरे वाटावे अशी इच्छा असेल तर रडू नकोस. मधुरी, तू आता पुन्हा रडताना दिसलीस तर मी तुजजवळ बोलणार नाही. कबूल कर.’

‘बोलू नकोस. परंतु डोळयांसमोर तर दिसशील ना? मंगा, तू माझ्या जवळ असलास म्हणजे पुरे. तुझा श्वासोच्छ्वासही मजजवळ बोलतो. तू कोठे जाऊही नकोस म्हणजे झाले.’

‘मधुरी, मी का तुझ्या मनात नेहमी नाही?’
‘मंगा, त्याने नसते हो समाधान.’

‘खरोखरच एखादे वेळेस मला तुझा फार राग येतो. बायका म्हणजे घोरपडी. चिकटून बसतात, गुदमरवतात. तुम्ही पुरुषांच्या पायातील बेडया. त्यांच्या मार्गातील दगड.’

‘मंगा आजपासून नाही हो तुझ्या मार्गात अडथळा करणार. नाही घोरपड होणार. नाही पायातील बेडी होणार. जा मंगा, कोठेही अस. सुखरुप अस म्हणजे झाले. मी तुझी आठवण काढून सुख मानीन.’

‘मधुरी!’
‘काय?’
‘तू त्राग्याने सांगतेस, होय ना? आटापिटा करुन सांगत आहेस, होय ना?’
‘नाही हो. मी शांतपणे सांगत आहे.’

‘शांतपणे?’
‘हो. एका क्षणात ग कशी शांती आली?’
‘अती झाले म्हणजे मनुष्य निराळा होतो मंगा.’

‘मग मी जाऊ?’
‘हं.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163