Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 9

‘बुधा, आता मी व मधुरी येथे बसतो. आम्ही खेळातली नवरानवरी. तू गाणे म्हण. श्लोक म्हण. आमचे तू लग्न लाव. मग आम्ही या माळा एकमेकांना घालू.’ मंगा म्हणाला.
‘पण मीच होता नवरा. तू आमचे लग्न लाव.’ बुधा म्हणाला.

‘तू नाही, मी फुले आणली, आणि आता तू आपला नवरा होणार का?’ मंगा रागाने म्हणाला.
‘मधुरी का फक्त तुझी?’ बुधाने विचारले.
‘हो, माझी.’ तो म्हणाला.
‘माझीही आहे. मी तिच्याजवळ बसेन.’

‘बघू कसा बसतोस तो.’ तुला खाली फेकीन.
दोघांची झोंबी सुरु झाली. बुधाला मंगाने पाडले. मधुरी भांडण सोडवीत होती. ती रडू लागली. ‘हे रे काय माझ्यासाठी भांडता?  मी जातेच मुळी. आजपासून मी बंदरावर येणार नाही.’ मधुरी  म्हणाली.
‘तू माझी आहेस.’ बुधा म्हणाला.

‘माझी आहेस तू.’ मंगा म्हणाला.
‘मी तुमच्या दोघांची नवरी होते. चालेल?’ लटोपटीच्या लग्नात सारे जमते. एकदा तू बस माझ्याजवळ, एकदा तू बस.’ मधुरी म्हणाली.
‘पहिल्याने मी बसेन. पहिला माझा हक्क. ये मधुरी. बुधा, म्हण शुभमंगल सावधान.’ मंगा म्हणाला.

मधुरी व मंगा जवळ जवळ बसली. बुधा कविता म्हणू लागला. शुभमंगल सावधान म्हणू लागला. मंगा व मधुरी यांनी एकमेकांस माळा घातल्या.
‘आतामला बसू दे.’ बुधा म्हणाला.

‘ये बस.’ मधुरी म्हणाली.
आता मंगाने श्लोक म्हटले. दोघांनी त्याच माळा पुन्हा एकमेकांस घातल्या. तिघे आनंदली. मंगाने दोन्ही माळा शेवटी मधुरीच्या गळयात घातल्या.
‘आपण आजीबाईकडे जाऊ.’ मंगा म्हणाला.
‘गळयात माळा घालून?’ मधुरीने विचारले.
‘हो आजीबाई हसेल. लग्न झाल्यावर पाया पडावे लागते.’ बुधा म्हणाला. तिघे धावत पळत म्हातारीकडे आली. मधुरीला पाहून म्हातारीला हसू लागले.

‘फुलांनी सजून देवीच झाली आहेस!’ आजीबाई म्हणाली.
‘आजी, आज मधुरीचे लग्न लागले.’ मंगा म्हणाला.

‘कोणाशी रे?’ तिने हसून विचारले.
‘आम्हा दोघांशी.’ बुधा म्हणाला.
‘होय का ग मधुरी?’ म्हातारीने विचारले.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163