Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 129

माझ्यासाठीच तुम्ही आला असे मला वाटते. तुम्ही माझे आहात. मी तुम्हांला जाऊ देणार नाही. तेथे आपण दोघे झुरून झुरून मरू. तुम्ही रडा, मी रडेन. तुमचे खाण्यापिण्यात लक्ष नाही. माझे आहे वाटते? मी माझ्या महालाच्या खिडकीतून सारखी तुमच्याकडे पहाते. ही तुमची जागा म्हणजे माझे मंदिर. तुम्ही माझे देव. नका जाऊ तुम्ही. तुमचे नाव मंगा मला फार आवडते.’

‘तुमचे काय नाव?’
‘तुम्हांला आवडेल का?’
‘नाव मला आवडेल.’

‘आणि स्वत: मी? माझ्या जीवनाचे फुल तुम्हांला आवडेल का? या फुलाचा कोणीही वास घेतलेला नाही. हे फूल न हुंगलेले, अनाघ्रात असे आहे. हे नाही का तुम्हांला आवडत? हे फूल तुमच्यासाठीच फुललेले आहे. माझे जीवन कोणासाठी, खरेच कोणासाठी, म्हणून मी रात्रंदिवस मनात म्हणत असे. माझ्या जीवनाच्या फुलातील मध कोणाला देऊ, रसगंध कोणाला देऊ, सौंदर्य कोणाला अर्पण करू असे वाटे. अनेक राजपुत्र आले गेले. सारे माझ्या मते अनुत्तीर्ण झाले. माणे हृदय त्यांना पाहून हसले नाही, शरीर थरथरले नाही, त्यांना पाहून पदर सरसावला नाही, श्वास वेगाने सुरू झाला नाही. मी तशीच राहिल्ये. माझ्यासाठी राजा रडे, राणी रडे. माणे आईबाप माझ्यामुळे दु:खी कष्टी होतात. एकदा तर म्हणाले, जा जगात व शोध तुझा वर.’

‘मग का गेला नाहीत तुम्ही धुंडाळायला?’
‘माझा वर येथे आपण होऊन चालत येईल असे मी म्हणे. माझे फूल घ्यायला तो येईल. मला फुलून राहू दे. मधुकर येईल. भुंगा गुं गुं करीत येईल. माझ्याभोवती रुंजी घालील.’

‘परंतु तो तर मी नाही, तो अजून यायचाच आहे. त्याची वाट पहा. नाही तर तो येईल व त्याची निराशा होईल.’
‘मंगा!’
‘काय?’
‘तुम्ही असे कसे दुष्ट? एकीला सुखविलेत, आता मला सुखवा.’

‘असे का जगात शक्य आह? आमची लहानपणची गोष्ट आहे.’
‘सांगा.’
‘तुम्हांला कंटाळा येईल.’

‘तुमच्याजवळ मी युगानुयुगे ऐकत बसेन. गुणगुण गोड वाटते. पक्ष्यांची किलबिल कशी नीरस वाटत नाही. चंद्राचे चांदणे कधी शिळे होत नाही. फुलांचा गंध कधी नकोसा वाटत नाही. बोला, माझ्याजवळ पोटभर बोला तरी.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163