Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 25

‘कित्येक दिवसांनी मी आज बाहेर पडलो आणि हे फूल मला एकाने प्रेमाने दिले. मला नाही म्हणवेना. ते मी घेतले. परंतु अद्याप त्याचा वासही मी घेतला नाही. माझ्या जीवनात एकाच फुलाचा वास भरुन राहिला आहे.’
‘कोणत्या फुलाचा?’

‘माझ्या मधुरीचा. तुझे माझ्यावर प्रेम आहे. मी दिलेले फूल तू घेतलेस. मग तू माझे प्रेम का घेत नाहीस? तू माझा हात कायमचा स्वत:च्या हातात का घेत नाहीस? मी एकटा आहे. माझ्या घरात ये माझी राणी हो. माझ्या घरात आनंद आण. सौंदर्य आण. माझ्या जीवनात मधुरता आण. सफलता आण. मला कृतार्थ कर.’
‘बुधा, तशा प्रकारच्या माझ्या प्रेमावर मंगाचा अधिकार आहे.’

‘आणि माझा नाही?’
‘आधी त्याचा. मंगा नसेल तर बुधा.’
‘का नाही मरत तो मंगा?’
‘बुधा, काय रे बोलतोस? मधुरीची मान का कापू पहातोस?  करशील हो मंगाचा खूनबीन. तू नाहीसच मला आवडत जा. तू असा दुष्ट आहेस हे नव्हते माहीत.’

‘मधुरी, मनुष्य वैतागला म्हणजे असे बोलतो. पुन्हा नाही हो मी असे बोलणार. मला क्षमा कर. माझ्या मनाची वेदना ह्या शब्दांवरुन ओळख. ह्या शब्दांवरुन माझ्यावर राग न करता माझी कीव कर. मधुरी, लहानपणी आपण खेळत असू. तू काय म्हणत असस? आपण लटोपटीच्या लग्नाचा खेळ खेळत असू. आम्ही दोघे नवरदेव होण्यासाठी भांडत असू. मंगा एकदा तुझ्यासाठी फुले व हार घेऊन आला होता. फुलांनी त्याने तुला नटविले व प्रथम त्यानेच तुला माळ घातली. मी रडलो. तू समजूत घातलीस व काय म्हणालीस?'

‘काय बरे म्हटले?’
‘तुला नाही आठवत ते शब्द?’
‘नाही.’
‘खोटे सांगतेस. ते शब्द तू कधीही विसरणार नाहीस.’

‘लहानपणाचे बुधा आपण विसरतो.’
‘सारेच नाही विसरत. महत्त्वाचे कोणी विसरत नसतो.’
‘सांग ना काय मी म्हटले ते.’
‘तू म्हणालीस की मी तुमची दोघांची बायको होईन.’
‘बुधा, परंतु आता दोघांची मोठी बायको एकदम कशी होऊ? तू वेडा तर नाहीस! मंगाशी माझे मनाने लग्न लागले आहे.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163