Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 46

‘होय जगेन.’
‘स्वत:ची काळजी करशील ना?’
‘करीन.’
‘जाते आता मी.’

मधुरी गेली. तिने मागे वळून पाहिले. पुन्हा निघाली. पुन्हा वळून तिने पाहिले. पण आता गेली. बुधा वर गेला. ती उशी त्याने हृदयाशी धरली. तिच्यावर त्याने अभिषेक केला. परंतु मनात म्हणाला, मला रडता नाही कामा. मधुरीच्या आनंदासाठी मला हसले पाहिजे. तो हसला. ते हसणे होते की रडणे!

‘इकडे टेकडीवर मंगा वाट पाहात होता. हळूच मधुरी येऊन डोळे धरील असे त्याला वाटे. जरा चाहूल लागताच मधुरी आली असे त्याला वाटै. तो वाट पाहून दमला. मधुरी येईल का? का बुधाकडेच राहील! बुधाने तिला नाही येऊ दिले तर? बुधाचे तिच्यावर प्रेम आहे. मी उल्लू आहे. मधुरीला मी आवडतो की बुधा? उल्लू मंगा काय कामाचा? बुधाजवळ मधुरी राहिली तर काय वाईट? मी असा शतदरिद्री, भिकारी. बुधाजवळ मधुरी राहील तर तिला कशाची वाण पडणार नाही. जाऊ का मी या अथांग सागरात? लहानपणापासून हा समुद्र मला हाक मारतो. जाऊ का त्याच्या घरी? करु का मंगाचा शेवट? असे विचार त्याच्या मनात उसळू लागले आणि तो खरेच उठला. टेकडीवरुन खाली उतरला. समुद्राकडे चालला. तो तेथे पाण्यात उभा होता. पुढे जाण्याचे त्याला धैर्य होईना, मधुरी आली तर? आपण न दिसलो तर तिला काय वाटेल? माझ्यासाठी तिने घरदार सोडले, आईबाप, भावंडे, सर्वांचा तिने त्याग केला. माझ्या एका खांबावर तिच्या जीवनाची सोन्याची द्वारका उभी आहे. ती काय म्हणेल मी गेला तर? तिला फसवू, रडवू? दुष्ट आहे मी. मंगा अशा प्रकारे विचारांच्या सागरात हेलावत होता. तो पुढे जाई. मागे येई. लाटा पुढे जात. मागे येत. मागे येत. त्याप्रमाणे त्याचेही चालले होते.

मधुरी टेकडीवर आली. तो तेथे मंगा नाही. तिच्या पोटात धस्स झाले. मंगाचे शब्द तिला आठवले. चल, आपण समुद्रात जाऊ. हे ते शब्द तिला आठवले. ती घाबरली. बावरली. तिने दूर पाहिले. कोणीतरी पाण्यात उभे आहे असे तिला वाटले. ती धावली. तिच्याने हाक मारवेना. ती एकदम पाण्यात शिरली. पाण्याला भिणारी मधुरी आज निर्भय झाली होती. मंगा तिकडे एकदम आणखी पुढे गेला. मधुरी पुढे चालली. एकाएकी मंगाने मागे पाहिले तो मधुरी त्याला दिसली. पाण्यात धडपडणारी मधुरी. मधुरीने शेवटी केविलवाणी हाक मारली. मंगा मागे आला. प्रेमाने त्याला मागे खेचले. तो बाहेर आला.
‘तू कशाला पाण्यात आलीस? तू भीत असस ना?’

‘तू जवळ असलास म्हणजे मला भीती वाटत नाही. मी मरणालाही तुझ्याबरोबर मिठी मारीन. मंगा, तुम्ही सारे का रे माझा छळ करता?’
‘सारे म्हणजे कोण?’
‘तू व बुधा, मधुरीला मरु दे, मरु दे.’
‘मधुरी!’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163