Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 132

‘आजी, मला आपले वाटते की मंगा येईल.’

‘आता नाही येण्याची आशा. मधुरी, बुधाजवळ लग्न केलेस तरी हरकत नाही. तुम्ही मंगाला फसवता असे नाही. मगा मेला असे कळल्यावर बधा अशा गोष्टी तुजजवळ बोलू लागला, तोपर्यंत त्याची कथा, त्याची निराशा त्याने स्वत:जवळ ठेवली होती. मधुरी, बुधाने अपार कष्ट भोगले. सुखात भिका-यासारखा राहिला. दे त्याला थोडे सुख दे. त्याच्या जीवनात फुलव फुले. त्यात पाप नाही. देव दोष देणार नाही. मीच तुला हे सांगणार होते.’

‘आजी, आम्हांला तुझा आशीर्वाद आहे?’ मधुरीने विचारले.
‘होय आहे. म्हातारी म्हणाली.
‘तर मग तूच आमचे हात एकमेकांच्या हातात दे.’ बुधा म्हणाला.

आणि म्हातारीने त्यांचे लग्न लावले. दोघांचे हात हाती देण्यात आले. दोघे आजीबाईंच्या पाया पडली. आजीबाईने गुळाचा खडा दोघांना दिला. गोड तोंड करून दोघे गेली. बुधा पळत सुटला. मधुरी मागून येत होती. बुधाने जाऊन मनीला उचलले. तो नाचू बागडू लागला. एकदम त्याला जणू नवे पंख फुटले. एकदम अपार उत्साह व आनंद त्याच्यात संचारला. समुद्र नाचत होता. उचंबळत होता. बुधाही उचंबळत होता. ती सारी घरी आली. एकत्र बसली.

‘सोन्या, आता तुम्ही सारी माझ्याकडे राहायला येणार. ठरले.’
‘होय का ग आई?’ त्याने विचारले.

‘होय. आपण बुधाकाकांकडे राहायला जायचे. ते आता तुमचे बाबा होतील. ते तुम्हांला शिकवतील, खेळवतील, खाऊ देतील. माझ्या मंगाची जागा बुधा भरून काढील.’ ती म्हणाली.
‘म्हणजे आमचे बाबा होते तसे बुधाकाका, होय ना?’ त्याने विचारले.
‘होय.’ मधुरी म्हणाली.

‘आता मोठया घरात जायचे रुपल्या.’ सोन्या म्हणाला.
‘मजा येईल. मी बागेत खेळेन.’ रुपल्या म्हणाला.
‘मी बागेतील फुले तोडीन.’ मनी म्हणाली.

आणि दुस-या दिवशी खरेच सारी बुधाच्या घरी राहावयास आली. मधुरीच्या घरी सामान नव्हतेच फारसे. गडीमाणसे कामाला लागली. झोपडीतील संसार बंगल्यात आला. गावात सर्वत्र बातमी पसरली. लोकांना बरे वाटले.
‘बुधा आता हसेल. बरा वर्षे तो हसला नाही.’ कोणी म्हणाले.

‘त्याचे आईबाप त्याच्या दु:खाने मेले. त्यांच्या आत्म्यास समाधान मिळेल.’ दुसरे म्हणाले.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163