Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 141

‘लोट. म्हणजे मी लौकर शांत होईन. मधुरीशिवाय जगणे मला असह्य होत आहे. मला विषाचा पेला दे. फाशी लटकव. हालहाल करून मार. मी तुझा आभारी होईन.’

‘मंगा, मी असे करीन?’
‘सारे करशील. प्रेम उलटले तर ते विषाहून मारक होते. श्रध्दा मेली तर मनुष्य अधिक क्रूर होतो. तूच मला बंगल्यात देव म्हणून पूजिलेस. तूच मला आज या अंधारकोठडीत ठेवले आहेस. उद्या मारशीलही. सारे शक्य आहे.’

‘नाही. मंगा, मी इतकी नीच नाही.’
‘तर मग माझी गोधडी मला आणून दे.’

‘माझ्या प्रेमापेक्षा ती चिंधी तुला प्रिय आहे ना?’
‘हो.’

‘उद्या ती गोधडी आणून येथे तुझ्यासमोर जाळून टाकते.’
‘तिच्याबरोबर मलाही जाळ. माझ्या अंगाभोवती ती गुंडळ व दे काडी लावून. माझ्या जीवनाचे सोने हाईल.’

राजकन्या गेली. मंगा विचार करीत बसला. मधुरी, मधुरी असा तो जप करी. त्याच्या खोलीत एक उंदीर येई. मंगा त्याला भाकर देई. तो उंदीर त्याला मित्र वाटे. तो त्याचा तेथला सोबती झाला तो उंदीर आपल्य चंचला डोळयांनी त्याच्याकडे बघे. जणू त्याचे सुखदु:ख विचारी. कुरतडून टाकू का तुझे दु:ख, असे जणू विचारी.

एके दिवशी राजकन्या आली. ती गोधडी घेऊन आली. मंगाला तिने बाहेर काढले. शिपाई उभे होते.
‘मंगा, तेथे उभा राहा.’ ती म्हणाली.
‘उभा राहून कय करू?’ त्याने विचारले.

‘मधुरीने दिलेल्या गोधडीची होळी बघ.’ ती हसत म्हणाली.
तिने ती गोधडी बरोबर आणली होती. शिपायांनी होळी पेटविली. राजकन्या आता ती गोधडी त्या होळीत टाकणार इतक्यात मंगाने वाघासारखी झडप घातली व ती गोधडी त्याने काढून घेतली. शिपायांनी त्याला खसकन् ओढले.

‘धरू नका त्याला.’ ती म्हणाली.
शिपायांनी त्याला सोडले.

‘तुम्ही निघून जा.’ ती शिपायांस म्हणाली.
शिपाई गेले. तेथे मंगा व राजकन्या दोघे उभी होती.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163