Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 65

‘तू त्याच्याकडे गेली होतीस की तो तुझ्याकडे आला होता?’
‘मीच त्याच्याकडे गेल्ये होते.’
‘मला न सांगता?’

‘मंगा, मला का इतकेही स्वातंत्र्य नाही! माझ्यावर का तुझा विश्वास नाही! जर माझ्यावर विश्वास नसेल, तर काय करावयाचे ते प्रेम! प्रेम संपूर्ण विश्वास टाकते.’

‘का गेली होतीस? भीक मागायला?’
‘नाही.’
‘मग कशाला?’
‘बुधा आजारी आहे असे कळले म्हणून त्याला पाहून आल्ये.’
‘काय बोललीस त्याच्याजवळ?’

‘त्याला दोन समाधानाच्या गोष्टी सांगितल्या.’
‘तो काय म्हणाला?’
म्हणाला, ‘माझ्याजवळून अधून मधून नेणार असशील तर मी समाधानाने जगेन, तू तिकडे कष्ट काढीत असता मी का माडीत सुखाने नांदू?’

‘तू काय म्हणालीस?’
मी म्हटले, मदतीची जरुर नाही. त्याला धीर देऊन मी आल्ये. मी परत यायला निघाले तेव्हा तो म्हणाला, मधुरी, थांब; तुला एक गोष्ट सांगतो. मी थांबले आणि त्याने ती गोष्ट सांगितली. मंगा तुला सांगितली नाही. रागावू नकोस.’

‘मधुरी!’
‘काय मंगा?’
‘मी तुला खरोखरी आवडतो का? अद्यापही आवडतो का?

‘आता कशाने खात्री पटवू मंगा? फाडू का हे हृदय? तुझ्या नखांनी फाड व बघ आत डोकावून. वेडा! तू माझाच आहेस हो. कसाही अस. गरीब अस, राकट अस, उतावळा अस. मला आवडतोस. तू पडून राहा. आता शांतपणे झोप.’

‘थोपट मला.’
‘मंगा, तू लहान का?’
‘आज टेकडीवर मी पुन्हा लहान झालो होतो. घसरगुंडी खेळलो. पुन्हा लहानपणातल्याप्रमाणे वाळूत किल्ले बांधावे असे मला वाटत होते. आज तेथे बुधाही भेटला.’

‘काय म्हणाला.’
‘तुझी त्याने चौकशी केली.’
‘तू त्याला काही वेडेवाकडे बोलला नाहीस ना?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163