Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 17

‘मीच तिला विचारुन येतो.’
मधुरीचा बाप आत गेला. मधुरी आतून सारे ऐकत होती. पित्याची चाहूल लागताच तिने पटकन् तोंडावरुन घेतले. तिच्या तोंडावरचे रंग का बदलत होते? ते रंग का ती लपवू पहात होती?’

‘मधुरी, अगं मधुरी.’ पित्याने हाक मारली.
‘काय बाबा?’ पांघरुन तोंडावरुन काढून तिने विचारले.
‘जरा बसतेस का? तुझ्याजवळ बोलायचं आहे थोडं.’

‘हो बसते बाबा. सांगा काय ते.’ ती उठून बसून म्हणाली.
‘तू आता मोठी झालीस. तुझ्या लग्नाच्या गोष्टी निघाल्या आहेत. श्रीमंत नवरा तुला आवडेल का?
‘नको. श्रीमंतीचे नाव नको.’

‘मधुरी, बुधा तुझा एक बाळमित्र होता?’
‘हो.’
‘तो श्रीमंत होता.’
‘परंतु तो आमच्याबरोबर खेळे. वाळूतले किल्ले माझ्यासाठी बांधी. मी त्याला पाण्यात नेत असे. बुधा स्वभावाने गरीब होता. श्रीमंत असून गरीब होता.’

‘तुला तो आवडतो?’
‘हो.’

‘तो तुला नवरा आवडेल?’
‘नाही.’

‘म्हणजे?’
‘नव-याशिवाय तो आवडेल.’

‘त्याच्या बापाने तुला मागणी घातली आहे. मी काय सांगू?’
‘नको असे सांगा. मधुरीला बुधा आवडतो, परंतु नवरा म्हणून नाही आवडणार असे सांगा. जा ना आजा बाबा. मला पडू दे. माझे डोके दुखत आहे.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163