Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 48

झोपडीतील संसार
मंगा व मधुरी झोपडीतून राहू लागली. सुखाचा संसार. प्रेमाचा नवीन संसार. ती त्यांची स्वत:ची झोपडी होती, झोपडीभोवती थोडी जागा होती. मधुरीला स्वच्छतेचा नाद. मंगाला फुलाफळांचा नाद. त्या झोपडीभोवती त्यांनी फुलझाडे लाविली. सुंदर फुलझाडे. कोणी तेथे येताचा ती फुले सर्वांचे स्वागत करीत. मंगा रोज कामाला जाई. मधुरी घरीच असे. एखादे वेळेस तीही दळणकांडण करायला जाई. कोणाकडे तिखट, मीठ कुटायला दळायला जाई. पैपैसा मिळवी.

‘मधुरी, तू कशाला जातेस कामाला?’ एके दिवशी मंगा म्हणाला.
‘तू कामाला जातोस. मी वाटतं घरी बसू?’ तिने विचारले.
‘तू घरी काम करतेस तेवढे पुरे. स्वयंपाक करतेस, भांडी घासतेस, झाडतेस, सारवतेस, चिरगुटे, पांघरुण धुतेस, फुलझाडांना पाणी घालतेस. थोडे का घरी काम असते? तू नको करु आणखी कोठे काम.

‘मधून मधून मी जाते. रोज उठून थोडीच जात्ये मी?’
‘तुला आता जाववतही नसेल. तू जपून वाग. बाळंतपण नीट होऊ दे. माझा जीव घाबरतो.
‘वेडा आहेस तू. सारे नीट होईल. मंगा, तू दिवसभर थकतोस. किती रे तुला काम? रोज मेली ती ओझी उचलायची.’
‘परंतु तुझी आठवण होते व सारे श्रम मी विसरतो. घरी मधुरी वाट पहात असेल, गेल्याबरोबर हसेल, गोड बोलेल, असे मनात येऊन सारे श्रम मी विसरतो. मधुरी, खरेच तू माझे अमृत, तू माझे जीवन.’

‘मंगा, ही फुले बघ.’
‘ती कशी आहेत ते सांगू?’
‘कशी?’
‘तुझ्या डोळयांसारखी. फुलांतील हे परागांचे पुंज कसे बुबुळासारखे दिसतात, नाही? जणू ही फुलें प्रेमाने जगाकडे बघत असतात.’

‘परंतु जगाला त्याची जाणीव असते का मंगा? एखाद्याचे प्रेमाचे घडे भरुन ठेवावे, परंतु ते रिते करायला कोणी नसावे! काय वाटेल बरे त्या माणसाला? ही फुले असेच म्हणतील का?’
‘फुलांना कोणी प्रेम देवो न देवो, ती जगाला आनंद देत असतात. ती जगासमोर आपली जीवने घेऊन उभी असतात. मधुरी, तुझ्या प्रेमाचे घडे मी नाही का पीत?’

‘परंतु असे मी कुठे म्हटले? पितोस हो मंगा. तुझ्यासाठी माझे प्रेम मी भरुन ठेविले आहे. पी, पोटभर येता जाता पी. ते संपणार नाही.’
‘मुधरी!’
‘काय?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163