Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 42

‘मधुरी!’
‘काय?’
‘चल जाऊ समुद्रात. जलमंदिरात राहू. नको हे जग. अथांग पाण्यात राहू. रात्रंदिवस संगीत. जवळ माणिकमोत्यांच्या राशी. येतेस?’

‘मंगा, वेडा आहेस तू, चल किना-याला.’
‘मला नाही नीरस जगात येववत.’
‘परंतु मी आहे ना तुझ्याजवळ?’
‘हो, आहेस.’

‘मग चल तर.’
दोघे पाण्याच्या बाहेर आली. अंधार पडू लागला. आकाशात तारे चमचम करीत होते. स्तब्धता होती. वारे व लाटा यांचे फक्त गान चालले होते. फिरत फिरत दोघे टेकडीवर आली.

‘मंगा, मी जाऊन येते.’
‘एकटी जाशील?’
‘हो. मधुरी निर्भय आहे.’

मधुरी गेली. मंगा तेथे बसून राहिला. त्याच्या मनात शेकडो विचार येत होते. तो मध्येच एकदम टाळी वाजवी व उभा राही. पुन्हा खाली बसे. जरा आडवा पडे. पुन्हा उठे. अशांत व अस्वस्थ होता तो.

आणि मधुरी गेली. रात्री बुधाला झोप येत नसते ही गोष्ट तिला माहीत होती. बुधा मधुरी म्हणत बसे. तोच त्याचा अखंड जप. बुधा जागा असेल ही मधुरीला खात्री होती. आणि बुधाचे घर आले; तो तिला काय दिसले? बुधा खिडकीतच उभा होता. मधुरीने वर पाहिले. तिने बुधा अशी मंजुळ हाक मारली.

‘कोण, मधुरी?’
‘हो. दार उघड.’
‘आली, माझी मधुरी आली.’
तो धावतच खाली आला. त्याने दार उघडले. मधुरी आत आली.

‘थांब, मी तुझा हात धरुन नेतो. पडशील. त्याने तिचा हात धरला. तो थरथरत होता. मध्येच जिन्यात तो थांबला. दोघांचे श्वास एकमेकांस ऐकू येत होते. मधुरी बोलली नाही. बुधाने शेवटी तिला वर नेले. ती त्याची खोली होती.

‘मधुरी, थांब तुझ्यासाठी नीट गादी घालतो.’
‘नको. मी येथेच बसते.’
‘नाही. गादीवर बस. ऐक माझे.’
त्याने गादी पसरली. तिच्यावर एक सुंदरशी शाल त्याने घातली. मधुरी गादीवर बसली. बुधा जवळ बसला.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163