Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 19

मधुरी

मधुरी बाप मजूर होता. स्वत:ची झोपडी होती. मधुरीसुध्दा कधी कधी मजुरी करायला जात असे. आपल्या आईबापांना मदत करीत असे. आता कोठले खेळ, कोठले हिंडणे, फिरणे? तिच्या लहानपणाच्या मित्राची व तिची आता वरचेवर गाठ पडत नसे. तिची आई तिला कोठे दळायला पाठवी. कोठे भांडी घासायला पाठवी. मधुरीचा अल्लड स्वभाव. ती नेहमी आईचे ऐके असे नाही. कधी कधी तिला रागे भरे. मारीही.

एके दिवशी आईने मधुरीला भांडी घासावयास पाठविले. परंतु रस्त्यातून मिरवणूक जात होती. वाजंत्री वाजत होती. मधुरी मिरवणूक पहात उभी राहिली. भांडी घासायला मोलकरीण अजून आली नाही, म्हणून मधुरीच्या आईला बोलावायला पाठविले.
‘किती ग उशीर? भांडी कधी घासणार?’ मालकिणीने विचारले.

‘मधुरीला कधीच पाठविले होते. ती नाही का आली?’
‘नाही.’
‘कोठे गेली ही कार्टी?’

असे म्हणून मधुरीची आई भांडी घासायला बसली. ती भांडी घासू लागली. थोडया वेळाने मधुरी आली. आई संतापली होती.
‘कोठे ग होतीस? आता का यायचे भांडी घासायला? आणि त्यांनी दुसरी मोलकरीण लावली तर? खाल काय? येथे यायचे सोडून कोठे गेलीस हिंडत?’

असे बोलून आईने हातातील उलथने मधुरीला मारले; ती तिला मारु लागली. मधुरी ओरडू लागली. शेवटी मालकाच्या मंडळींनी शांत केले सारे.

मधुरी मुसमुसत होती. गरिबांना मिरवणूक पाहावयास स्वातंत्र्य नाही. त्या दिवसापासून ती कधी इकडे तिकडे रमली, गेली नाही. खेळकर हरणी, हिंडणार उडणारे पाखरु, परंतु आता ते जणू बंदिवान झाले होते.’

एके दिवशी मधुरीचा बाप घरी जखमी होऊन आला. बंदरावर काही तरी बोलाचाली होऊन मारामारी झाली. मंगाचा बाप व मधुरीचा बाप यांच्यात मारामारी झाली. शेवटी मंगानेच ती मारामारी सोडवली. मधुरीचा बाप तणतणत घरी आला होता. त्याचे कपडे फाटले होते, रक्त येत होते, कपाळाला पट्टी बांधलेली होती.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163