Android app on Google Play

 

तीन मुले 16

‘काही म्हणा, परंतु असतात. बेडी लोखंडाची असली काय व सोन्याची असली काय; बेडी ती बेडीच.
‘आज तुम्ही गरिबाकडे कोठे आलात?’
‘मधुरीला मागणी घालण्यासाठी.’

‘काही तरी बोलता.’
‘काही तरी नाही, थट्टा-मस्करी नाही. गंभीरपणेच मी बोलत आहे. तुमच्या मुलीला मागणी घालण्यासाठी मी आलो आहे. करीन लग्न तर मधुरीशीच अशी त्याची प्रतिज्ञा आहे.’
‘ती प्रतिज्ञा तुम्हांसही मान्य आहे का?’

‘मान्य नसली तरी मुलासाठी सारे करावे लागते.
‘आम्ही गरीब मजूर. तुम्ही श्रीमंत. सोयरीक कशी जमणार?  लोक तुम्हांला हंसतील. मलाही म्हणतील की, मुलीचे पैसे घेतले असतील.’
‘खरे आहे तुमचे म्हणणे.’

‘माझी मधुरी श्रीमंताकडे मी कधीही देणार नाही.’
‘तुम्ही आपण होऊन श्रीमंताकडे देण्यासाठी जाऊ नका. परंतु श्रीमंत आपण होऊन तुमच्याकडे मागणी घालण्यासाठी आला तर त्याला नाही म्हणू नका.’

‘श्रीमंतांचा तुम्हाला इतका का तिटकारा?’
‘तुम्हीच त्याचे उत्तर द्या.’
‘सारे श्रीमंत का वाईट असतात?’

‘बहुतेक असतात. गरिबांना ते तुच्छ मानतात. त्यांना दूर बसवितात. श्रीमंतांच्या कुत्र्याइतकीही आम्हांला किंमत असत नाही. नको. माणुसकी मारणारी श्रीमंती नको. उपाशी ठेवणा-या गरिबीत मी आनंदाने राहीन. परंतु गर्वांध करणारी श्रीमंती मी स्वीकारणार नाही. माझी मुलगी श्रीमंताकडे दिली तर न जाणे तीही गरिबांचा अपमान करु लागेल. कदाचित माझ्याकडे यायलाही ती लाजेल. गरीब आईबापांना भेटायलाही उद्या तिला संकोच वाटेल. नको. माझी मधुरी मी एखाद्या गरिबाला देईन.’
‘परंतु तुम्ही मधुरीला कधी विचारले आहे का?’

‘तिलाही श्रीमंती आवडत नाही.’
‘परंतु माझ्या मुलाची ती बाळमैत्रीण होती. दोघे समुद्रावर एकत्र खेळत. एका हाती पतंग उडवीत. हात धरुन घसरत हातात हात घेत. पाण्यात जात. तुम्ही मधुरीला विचारा. तुम्ही तिच्या कलाने घेण्याचे ठरविले आहे ना?

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163