Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 75

‘बाबा, उठा ना.’ रुपल्या म्हणाला.
‘तुझी आई मला म्हणते निजून रहा. तुझ्या आईचे ऐकायला हवे. खरे ना?’ मंगाने विचारले.
‘बाबा, तुम्ही आईचे नेहमी ऐकता का?’ सोन्याने विचारले.

‘बहुतेक ऐकतो.’
‘तुम्ही न ऐकलेत तर का आई मारते तुम्हांला?’
‘हो.’
‘मग तुम्ही रडता?’
‘हो.’

‘पुरे करा रे. जा बाहेर खेळायला. त्यांना निजू दे. मधुरी म्हणाली. मुले बाहेर गेली. मधुरी तेथेच उभी होती. कोणते विचार होते तिच्या मनात?’
‘उठू का मधुरी?’ मंगाने विचारले,   
‘नको, आज पडून राहा. रोज उठून बंदरावर जायचे. आज झोप घे जरा. किती तरी वर्षांत इतक्या उशिरापर्यंत तू निजला नसशील.’

‘आणि तू नाही का रोज पहाटे उठत?’
‘ते काही असो. मंगा, तू खरोखरच काही दिवस तरी कामाला जाऊ नकोस. माझे ऐक. मला बरे वाटेल.’
‘बरे.’

आणि खरोखरच मंगा काही दिवस कामाला गेला नाही. मधुरी कामाला जाई. मंगा मुलांजवळ खेळे, हसे, बसे. असे दिवस चालले होते. परंतु मधुरीला अतिश्रमाने ताप आला. एके दिवशी ती कण्हत होती.

‘मधुरी, काय होते?’
‘सारे अंग दुखत आहे.’
‘जरा चेपू?’
‘नको.’

परंतु मंगा उठला. मधुरीचे अंग निखा-यासारखे होते. मंगाने अंग चेपले. त्याने तिच्या अंगावर पांघरुण घातले. मधुरी रडू लागली. का बरे रडू लागली?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163