Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 124

‘मधुरी राग नको मानू. मी का वेडेवाकडे बोललो? काय बोललो ते देवाला माहीत, तुला माहीत.’

‘बुधा रागावू कशाला! तूही माझा आहेस. मानातले बोललास, ठीक झाले. खळखळ ओतलीस, बरे झाले.’ ती म्हणाली.
‘परंतु तुझे काय? तू होणार का माझी? येणार का माझ्या घरात? माझे घर, माझी संपत्ती, माझे जीवन, माझे सारे सारे-त्याला कृतार्थ कर. सांग, काय करणार सांग.’ तो तिचे हात धरून म्हणाला.

‘बुधा, आणि मंगा आला तर?’

‘मंगा असता तर एव्हाना येता. बोटभर चिठी तरी येती. तो अशा रीतीने तुम्हांला दु:खात ठेवता ना. चिंतेत ठेवता ना. देहरूपाने मंगा आता नाही. थोडी तरी त्याच्या जिवंतपणाची आशा असती तर मी असे बोललो नसतो. मधुरी, दहा वर्षे मी नाही का एकटाच बसलो? तसा मरेपर्यंत बसलो असतो. एक दिवस तू माझीही होशील या आशेने जन्मजन्म शांतपणे बसलो असतो. मंगा नाही म्हणून तर मी बोलतो आहे. आणि आता मंगाची बातमी ऐकूनही बरेच दिवस झाले. आता आपण काही केले तर त्यात उल्लूपणा दिसणार नाही. तुझे-माझेही लहानपणी प्रेम होते हे सर्वांस माहीत आहे. मी तुझ्या प्रेमास्तव आजपर्यंत असा फकिरासारखा राहिलो ही गोष्ट लोक जाणतात. त्यांन बरे वाटेल. लोक आशीर्वादच देतील. बरे झाले म्हणतील. मधुरीला आधार झाला. बुधाला जीवन मिळाले असे म्हणतील. बोल, मधुरी, बोल.’

‘बुधा, मी एकदम काय सांगू? विचार करीन. आणि मंगा देवाघरी काय म्हणेल? त्याचा आत्मा माझ्याभोवती घुटमळत असेल. आमच्या झोपडीभोवती त्याचा आत्मा प्रदक्षिणा घालीत असेल. तो काय म्हणेल?’

‘तोही आशीर्वाद देईल. म्हणेल, लहानपणचे शब्द खरे झाले. आपल्या मित्राच्याही जीवनात आनंद फुललेला पाहून, वसंत आलेला पाहून, प्रेम दरवळलेले पाहून तो नाचेल. मधुरी, आपण का फसवीत आहोत?'

‘परंतु विचार करीन. मागून पश्चाताप नको व्हायला. खरे ना बुधा?’

‘हो! दहादा विचार करावा व मग पाऊल टाकावे; परंतु मधुरी, यात विचार करण्यासारखे काय आहे? हृदयाचा कल बघ. हृदयाची हाक ऐक. हृदयाचा सूर ऐक. तो फसविणार नाही.’

‘बुधा, मी ते सारे पाहील. मी एकटी रात्री बसेन त्या वेळेस हृदयातील खरा सूर नीट ऐकू येईल. खरे ना? चल आता जाऊ. मुलांकडे जाऊ. त्यांच्या खेळात जरा मिसळू, आपण लहान होऊ. चल, लहानपणाची होऊ. चल.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163