Android app on Google Play

 

तीन मुले 82

‘म्हटले खरे. परंतु नको विकू. ही जागा शेकडो आठवणींची. तू गेलास तर ही जागाच मला आधार देईल. या झोपाळयावर माझा मंगा बसे. तेथे निजे. ही फुले तो फुलवी. अशा आठवणी करीन. खरे ना! नको विकू ही जागा.’
‘बरे तर जशी तुझी इच्छा. मी बाहेर जाऊन येतो.’

मंगा बाहेर गेला. मधुरी काम करु लागली. तिचे आज कामात लक्ष नव्हते. काही तरी हुरहूर तिला लागली होती. मध्येच हातातील काम ती थांबवी व सुस्कारा सोडी. सोन्या, रुपल्या तिच्याजवळ आले. तिला काय वाटले कोणास कळे. तिने एकदम सारी मुले जवळ घेतली. त्यांचे तिने मुके घेतले. त्यांच्या कपाळावरुन, डोक्यांवरुन तिने हात फिरवले. मुले शांत बसली होती. आईला आज काय होते ते त्यांना कळेना. परंतु त्यांना निराळाच काही अनुभव आज येत होता. असा अनुभव पूर्वी कधी त्यांना आला नव्हता.

‘गोड आहेत. माझी बाळे गोड आहेत. असे ती त्यांना कुरवाळून म्हणाली. इतक्यात मंगा आला. तो ते गंभीर पावन दृश्य त्याला दिसले. तोही मधुरीजवळ जाऊन बसला. जणू सर्वांचा एकत्र फोटोच घ्यावयाचा होता. मंगा मधुरीला मुलाबाळांसह पोटात घेत होता. मधुरी मंगाला पोटात घेत होती. ती सर्वजणे बसली होती. मुले मध्येच आईबापांकडे पाहत व आईबाप त्यांचे पापे घेत.

‘मधुरी!’ मंगाने हाक मारिली.
‘काय मंगा?’

आपण सुखी आहोत, नाही?’ खरोखर सुखी.
होय हो मंगा.’ असे म्हणून तिने आपले डोळे पदराने पुसले.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163