Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 131

बुधाचा संसार
बुधाने बरेच दिवस मधुरीजवळ पुन्हा गोष्ट काढली नाही. परंतु पुन्हा एके दिवशी त्याने तो प्रश्न विचारला. ती अशीच फिरायला गेली होती. मुले खाली खेळत होती व ती दोघे त्या प्रेममय टेकडीवर होती.

‘मधुरी, मग काय? केलास का विचार? कधी संपणार तुझा विचार? या बुधाची दया कर. माझा अंत नको पाहू. स्वीकार माझे जीवन. ते कृतार्थ कर. सांग, काय ठरविलेस?’

‘बुधा, आणि मंगा आला तर काय म्हणेल?’
‘तुला वाटते का तो आता येईल? तो जिवंत असता तर कधीच येता. खोटी आशा बाळगण्यात अर्थ नाही.’
‘परंतु माझ्या हृदयात एखादे वेळेस वाटते की तो कोठे तरी संकटात सापडला असेल. परंतु शेवटी सुखरूप येईल. असे का वाटते?’

‘मधुरी, आपण आजीबाईला जाऊन विचारू, चल.’
आणि ती दोघे म्हातारीकडे जायला निघाली. आम्ही आजीबाईकडे आहोत असे मुलांना सांगून ती दोघे गेली. म्हातारीकडे जायला निघाली. आम्ही आजीबाईकडे आहोत असे मुलांना सांगून ती दोघे गेली. म्हातारी खाटल्यावर पडली होती. तीही आता थकत चालली होती.

‘ये मधुरी, ये.’ ती म्हणाली.
‘आणि मला नाही का हाक मारीत?’ बुधाने विचारले.
‘तूही ये हो बुधा. तुझ्याबद्दल मला फार वाटते. तुझेही मधुरीवर प्रेम. इतकी वर्षे तपश्चर्या करीत आहेस. धन्य तुझी!’

‘आजी, तुला एक विचारायला आम्ही आलो आहोत.’ तो म्हणाला.
‘काय विचारायचे आहे?’ विचार.

‘आजी, मधुरीवर माझे व मंगाचे दोघांचे प्रेम होते. मधुरीने मंगाला माळ घातली. मी मुकाटयाने अश्रू ढाळीत माझ्या खोलीत बसून राहिलो. जग निजले म्हणजे दवबिंदू टप्टप् पडत असतात. जग निजावे परंतु हा बुधा जागाच असे. रडत बसे. आजपर्यंत मी असे दिवस काढले. मंगा व्यावारासाठी गेला तरीही मी दूर होतो. परंतु आता तर मंगा नाही. गलबत दुर्दैवाने बुडाले. कोणी वाचले नाही. संशय उरला नाही. दोन वर्षे होऊन गेली. मंगा असता तर येता. चिठी-निरोप येता. म्हणून मी मधुरीला म्हणत असे की मी तुमची दोघांची छोटी बायको होईन. ते म्हणणे देवाला खरे करायचे असेल कदाचित! आजी, मी काय वाईट सांगितले? मधुरीचे मजवर अजिबात प्रेम नसते तर गोष्ट निराळी. मलाही तिच्या जीवनात स्थान आहे. तिच्या हृदयात मला जागा आहे. सांग, आजी, तू सल्ला दे.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163