Android app on Google Play

 

तीन मुले 67

‘आई, नको, भाजले ग आई. सोन्याने हंबरडा फोडला. बरे झाले. पुन्हा हात कोणापुढे होणार नाही.’
‘आई ग, आग होते ग, आई, आई!’
इतक्यात मंगा आत आला.

‘काय आहे रे ? काय झाले?’
‘आईने हात भाजला माझा. कोलीत ठेवलेन हातावर. आई ग.’
‘तू काय केलेस?’

‘काटर्याला सतरांदा सांगितले होते कोणाकडे जाऊ नये म्हणून.’ परंतु आज सणावारी दुस-याच्याकडे गेला व सांजोरी मागितली. दळभद्रा आहे मेला. चांगली आठवण राह्यला हवी म्हणून दिला डाग. पुन्हा हात पसरणार नाही मला.’

मंगा काही बोलला नाही. त्याने सोन्याला जवळ घेतले. त्याने त्याला उगी केले. त्याचा हात त्याने कुरवाळला, हाताला चांगलाच फोड आला होता. सोन्याला घेऊन तो बाहेर बसला. रुपल्याही रडत होता. त्यालाही त्याने जवळ घेतले. दोन्ही मुलांच्या अंगावरून तो हात फिरवीत होता. सोन्याच्या तळहातावर पुन: पुन्हा फुंकर टाकीत होता. मंगाच्या डोळयांतील पाणी त्या तळहातावर गळू लागले. तो गहिवरला.

‘बाबा, तुम्ही का रडता? तुम्ही नका रडू. असे म्हणून सोन्याने बापाच्या गळयाला एकदम मिठी मारिली. तिकडून मधुरी आली. हाताला गार वाटावे म्हणून लावायला तिने काही तरी आणले होते.

‘नको लावू काही जा.’ सोन्या म्हणाला.
‘लावू दे. बाळ. बर वाटेल. कर हात पुढे. हळूच लाव हो मधुरी.’ मंगा म्हणाला. आईने औषध लाविले. तीही रडत होती. सोन्याने आईच्या डोळयांतील पाणी पाहिले.

‘आई, मला घे ना जवळ, घे.’ असे म्हणत तो एकदम येऊन आईला बिलगला. मधुरीने त्याला जवळ घेतले. त्याने आपले तोंड तिच्या पदरात खुपसले. पतिपत्नी तेथे खिन्न होऊन बसली. मंगा उठला व पुन्हा बाहेर जाण्यासाठी निघाला.
‘मंगा, कोठे जातोस?’
‘मसणात.’

‘सणावारी नको हो मंगा असे बोलू.’
‘सणावाणी सोन्यासारख्या मुलांस डागावे वाटते?’
‘नको अशा शब्दांनी मला भाजू मंगा. जाऊ नकोस या वेळेस कोठे.’
‘जाऊ दे मला.’
मधुरी बोलली नाही. मंगा गेला. मधुरीने मुलांना काही तरी गोड करून दिले.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163