Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 121

‘लहानपणाच्या गंमती लहानपणाबरोबर जातात.’
‘परंतु आठवणी कायमच्या असतात. तू आता लपतेस मधुरी? मी पुन्हा तुला शोधू?’
‘आता नको शोधू.’

‘खरेच नको! तू का सापडलीस मला?’
इतक्यात मुले आली. उडया मारीत आली. मनी मागे राहिली. रडू लागली.

‘अरे, मनीला आण सोन्या. ती लहान आहे.’
‘मी आणतो मधुरी.’ असे म्हणून बुधाच गेला.

‘आई, बुधाकाका चांगले आहेत.’ सोन्या म्हणाला.
‘तुम्हांला आवडतात का?’

‘हो. पण नेहमीच का नाही ते आपल्याकडे रहात? मग मनीला घेतील. आम्हांला गोष्टी सांगतील.’
‘मधुरी, मनी आली बघ मजजवळ.’ बुधा म्हणाला.
‘तू आलास म्हणजे तिला खाऊ देतोस. गोड दिले की मुले राजी.’ मधुरी म्हणाली.

‘मोठया माणसांना काय दिले म्हणजे ती राजी होतात?’ त्याने विचारले.
‘त्यांनाही गोड मिळाले म्हणजे ती राजी होतात.’ ती म्हणाली.

‘आई, चल घरी.’ रुपल्या म्हणाला.
‘चला, दिवे लावण्याची वेळ झाली.’ मधुरी म्हणाली.
ती घरी जायला निघाली. मनी बुधाजवळ होती.

‘चालू दे तिला. लहान नाही ती आता. चल ग मने.’ मधुरी म्हणाली.
‘मी नाही चालत. मी बसते यांच्या खांद्यावर.’ मनी कुरकुरली.
‘बरे हो, नाही खाली ठेवीत तुला.’ बुधा म्हणाला.

आणि मधुरीचे घर आले. बुधा उभा राहिला.
‘ये ना आत.’ मधुरी म्हणाली.

‘जातो आता.’ तो म्हणाला.
‘जाशील. तुला घरी काय, इथे काय? आहे कोण घरी वाट पाहायला?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163