Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 80

‘बुधाकडून पैसे आणशील?’
‘नाही आणणार. तेवढे नको सांगू.’
‘मधुरी, बुधाकडे तू कधीच जाणार नाहीस? उद्या मी गेलो व घरी वाण पडली, मुले आजारी पडली तरीही तू नाही जाणार? इतकी तू कठोर आहेस?’

‘काय सांगू मंगा? परंतु मला आज जावेसे वाटत नाही. उद्या
काय होईल कोणी सांगावे? मधुरी तुझ्यासारखी निश्चयी थोडीच आहे? मधुरी चंचल आहे मंगा.’
‘मग मला भांडवल तर हवे.’

‘ही जागा विकून टाक. हे दागिने वीक.’
‘तुम्ही कोठे राहाल?’
‘राहू एखाद्या रुपया आठ आण्याच्या खोलीत. होईल कसे तरी.

‘मधुरी मनापासून हे?’
‘होय, मनापासून. एकदा ठरले ना तुझे जायचे? मग आता मनापासून न करुन काय करु? तुझे समाधान ते माझे. आम्हां स्त्रियांना दुसरे समाधान कोठे आहे मंगा! आम्ही पुरुषांच्या सुखासाठी, त्यांच्या इच्छांसाठी, त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांसाठी. आम्हांला निराळे स्थान आहे कोठे! खरे ना? जातोस तर आनंदाने जा. मला समाधानाने निरोप दे.’

‘मधुरी, नीज.’
‘आता कोठली नीज?’
‘हे काय, समाधानाने ना राहणार?’
‘होय.’

‘मग नीज. जो समाधानी असतो त्याला नीट झोप लागते. नीज मधुरी.’
सकाळ झाली. मधुरीला आज गाढ झोप लागली होती. मुले उठली. मनी आईजवळ निजलेली होती. मंगा उठला होता. त्याने मधुरीला उठविले नाही. तो मधुरीकडे पाहत होता. मधुरी हसली. किती गोड हसणे! मंगा एकदम पुढे झाला व मधुरीचे तोंड त्याने कुरवाळले. ती जागी झाली.

‘झालीस का जागी?’
‘मंगा गोड स्वप्न पहात होते. तू मोडलेस माझे स्वप्न.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163