Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 154

‘त्याला आणखी पांघरूण का नाही घालीत?’
‘तो नको म्हणतो. मघा घोंगडी काढून टाकली त्याने. आता मी पुन्हा घातली. गोधडीच पुरे म्हणतो आणि मधुरी, ती गोधडी त्याला समुद्रतीरी सापडली. वहात आली होती म्हणाला. त्याला आवडली. ती पांघरली म्हणजे मला बरे वाटते. मग मला मुळीच थंडी वाजत नाही असे म्हणतो.’

‘खरे की काय? आजी तुला एक सांगू?’
‘काय बेटा?’

‘मी मंगाला अशीच एक गोधडी शिवून दिली होती. शिंप्याकडून नाना रंगाचे तुकडे मी आणले होते. त्याची सुरेख गोधडी शिवली. मंगाला जाताना दिली. त्याला सांगितले, मंगा, माझ्या हृदयाचे तुकडे काढून ते शिवून मी ही गोधडी केली आहे.’

‘मग, ही मंगाची तर नाही गोधडी?’
‘असेल. गलबत बुडाले त्या वेळी मंगाच्या अंगाभोवती ती असेल. आजी, तू त्यांच्याजवळ ती गोधडी माग. ती मला हवी. काही कर. माझ्या मंगाचीच ती गोधडी असेल.’

‘पण त्याजवळून कशी घेऊ?’
‘धुण्यासाठी माग.’
‘बरं, बघेन.’
मधुरी गेली. म्हातारीने दिवा लावला. मंगा पांघरुणातच होता. तो ते बोलणे ऐकत होता. म्हातारी अंथरुणाजवळ आली. कपाळाला तिने हात लावला.

‘ताप आहेच.’ ती म्हाणाली.
‘तो निघणार नाही.’ मंगा म्हणाला.
‘निघेल. ताप निघेल.’

‘शेवटच्या क्षणी निघेल. तो निघेल; पण कायमचाच निघेल. मंगा मग थंड होईल. शांत हाईल.’
‘कोण मंगा? स्वप्नात का आहात तुम्ही?’

‘ती तुमची गोष्ट, ती नावेच तोंडात येतात. तो मंगा मीच असे वाटू लागते.’
‘मी तुम्हांला सांगू का, ही गोधडी अंगावरची काढून द्या. या गोधडीमुळे तुम्हांला भ्रम होत असावा.’

‘काही भूतबीत असेल का वाटते तुम्हांला?’
‘शक्य आहे. तुम्हांला ही गोधडी समुद्राकाठी सापडली. कोणी तरी पाण्यात बुडाला त्याची असेल. तो बुडणारा गोधडी शोधीत असेल किंवा त्याचे भूत असेल तिच्यात. ती गोधडी नका घेऊ अंगावर आणि सांगू का, मघा मधुरी आली होती; तिने मंगाला अशीच एक गोधडी शिवून दिली होती. मंगाचे गलबत बुडाले. ही गोधडी त्याच्या अंगाभोवती असेल. मधुरीने त्याला सांगितले होते की, माझ्या हृदयाच्या तुकडयाची ही गोधडी आहे. ही तुला तारील. सुखरूप परत आणील. मंगा तिला विसंबत नसेल; परंतु आता मंगाच्या देहाची खोळ गेली. ही गोधडी मात्र राहिली. कदाचित तीच ही गोधडी असेल. मधुरीला तसे वाटले. काय असतील धागेदोरे कोणाला माहीत? तुम्ही ती काढा अंगावरून.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163