Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 37

‘माझ्या जीवनाचा तू राजा. माझ्या जीवनावर तुझे अक्षय्य राज्य. माझे प्रेम ही तुझी धनदौलत. तू माझा राजा. या मधुराचा गोड गोड राजा.’
‘मधुरी, खरेच मला राज्य मिळत होते.’

‘कोठचे राज्य?’
‘एका श्रीमंताची मुलगी बाबांनी माझ्यासाठी आणली होती धनदौलतीसह.’
‘मग?’
‘ती मी नाकारली.’

‘का? वेडाच आहेस तू.’ ‘मी वेडाच आहे. तू मला वेडे बनविले आहेस. वेडेपणाचे धडे किती वर्षापासून तू मला देत आहेस. मधुरी, तू दिलेले राज्य, त्यापुढे इतर सारी राज्ये तुच्छ आहेत. बाबांनी मला घरातून हाकलून दिले. मी वणवण करीत दूरदूर. भटकत होतो. आज पुन्हा या टेकडीवर आलो. पूर्वीच्या आठवणींच्या समुद्रात डुंबत होतो. त्या आठवणीत न्हाऊन-माखून मी येथे पडलो होतो व मला झोप लागली. तू केव्हा आलीस?

आले. दमलेले, भडकलेले डोके मांडीवर घ्यायला आले. मंगा, तू किती अशक्त झालास?
तुझ्या प्रेमामुळे मी जगलो. नाहीतर मेलो असतो. मधुरी, तुला कोणी आणले येथे?
‘माझ्या प्रेमाने.’

‘तू नेमकी येथेच एकदम कशी आलीस?’
‘या टेकडीवरच आपण प्रेमाचे ढीग गोळा केले. प्रेमाचे पर्वत रचिले. या टेकडीवर बसून प्रेमाचे सागर उचंबळविले. प्रेमाच्या बागा आपण फुलविल्या. टेकडी आपले मंदिर, प्रेमाचे मंदिर. मी येथे नको येऊ तर कोठे जाऊ? जेव्हा जेव्हा मी दु:खी असते तेव्हा मी येथेच येते. येथे मला मंगाचे हसणे बोलणे, खेळणे, खिदळणे सारे ऐकू येते. मंगाची मूर्ती मला दिसते.’

‘आज का तू दु:खी आहेस?’
‘या वेळेस सुखी आहे.’
‘मधुरी, असा कापरा का आवाज?’
‘प्रेमाच्या वा-याने वेल कापत आहे.’

‘मधुरी, काय झाले?’
‘गोड झाले.’
‘म्हणजे?’
‘माझ्या देवाच्या गाठीभेटीसाठी आजपासून मी मोकळी झाले.’
‘कोणी बांधिले होते?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163