Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 41

‘समुद्र बुडवील, पोटात गुदमरवील.’
‘ते बुडवणे, ते गुदमरणे गोड असते मंगा.’
‘मग जाशील त्याच्याकडे?’
‘हो. आज रात्री जाईन व लगेच परत येईन.’

‘मी टेकडीवर असेन.’
‘ठरले तर तोपर्यंत अशीच येथे बसू. मी निजते.’
‘नीज.’

मधुरी मंगाच्या मांडीवर निजली. ती थकली होती, तिच्या म्लान परंतु मधुर मुद्रेकडे मंगा पाहत होता. आपले दारिद्र्य त्याला आठवले. बुधाकडे मधुरीने पैसे मागण्यासाठी जाणे त्याला कसे तरी वाटले. त्याचा स्वाभिमान दुखावला जात होता. बुधाच्या मदतीवर का मी नवा संसार करु? हा मिंधेपणा आहे. लाजिरवाणे आहे हे. तो खिन्न झाला.

मधुरी एकदम जागी झाली. मंगा सपाट समुद्राकडे शून्य दृष्टीने पहात होता. मधुरी त्याच्याकडे भरलेल्या दृष्टीने बघत होती. ती भुकेली होती. मंगाला ती खात होती. पीत होती. एकदम तिने आपले दोन्ही हात मंगाच्या गळयात घालून त्याला खाली वाकविले, त्याचे तोंड जवळ ओढले. फुले भेटली. श्वासोच्छ्वास मिसळले.

‘खाऊ तुला, खाऊ?’
‘हूं खा.’

दोघे शांत झाली. मधुरी बसली. सायंकाळ होत होती. समुद्रावर लाल प्रकाश पसरला होता. तांबडा समुद्र जणू तेथे नाचत होता. अनुरागाचा लाल सागर. मधुरीच्या व मंगाच्या प्रेमाला पाहून तो समुद्रही रंगला, का त्या दोघांची प्रेमाने रंगलेली अनंत हृदये तेथे बाहेर पडून नाचत होती?

‘मधुरी. चल, काठाकाठाने परत जाऊ. पाय दुखतो का?’
‘नाही दुखत. चल, धर माझा हात.’
‘दोघे समुद्रकाठाने चालली.’

‘पाण्यातून चल.’
‘नको रे मंगा.’
‘चल. मी आहे बरोबर.’
‘मला भीती वाटते!’

‘थोडया पाण्याचीही भीती?’
‘बरे, चल.’
‘दोघे पाण्यातून जाऊ लागली. मंगा पाण्यात पुढे चालला.’
‘मंगा, पाण्यात तिकडे कोठे जातोस?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163