Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 128

‘मी तुमच्या पाया पडतो.’
‘पण मला पाझर फुटणार नाही.’

‘तुमचे माझ्यावर प्रेम आहे ना?’
‘होय.’
‘ज्याच्यावर प्रेम असते, त्याच्यासाठी आपण वाटेल ते करतो ना?’
‘हो.’

‘मग तुम्ही मला माझ्या स्वदेशास जाऊ द्यावे. ज्यात माझा आनंद, त्यात तुम्ही स्वत:चा माना. माझी मधुरी अशी आहे. ती मला प्रवासास जाऊ देत नव्हती. परंतु मी हट्ट धरला. शेवटी ती म्हणाली, तुम्हांला घरी नसेलच बरे वाटत तर जा. तुमच्या मनाचा आनंद त्यातच माझा. अशी माझी मधुरी आहे. तिनेच म्हणावे की, मंगावर माझे प्रेम आहे. परंतु तुम्ही कसे म्हणू शकाल?’

‘तुमच्याशिवाय मीही जगू शकणार नाही.’
‘असे सगळे बोलतात आणि सगळे जगतात. क्षणभर माणसास वाईट वाटते.’

‘तुम्हांला एक विचारू?’
‘विचारा.’
‘येथे मौल्यवान वस्त्रप्रावरणे असता ती गोधडी पांघरून तुम्ही का निजलेत? राजाला हे कळले तर तो रागावेल.’

‘तुमच्या सर्व मौल्यवान वस्तुपेक्षा ती चिंध्यांची गोधडीच मौल्यवान वस्तूंपेक्षा ती चिंध्यांची गोधडीच मौल्यवान आहे. ती गोधडी म्हणजे माझे सर्वस्व, माझे जीवन.’

‘ती का मंतरलेली आहे?’
‘हो. तिनेच मला खवळलेल्या सागरात तारले.’
‘कोणी दिली ही तुम्हांला?’

‘मधुरीने-माझ्या पत्नीने. आणि देताना ती म्हणाली, माझ्या हृदयाचे तुकडे कापून त्यांची ही गोधडी मी शिवली आहे. खरेच जाऊ द्या हो मला माझ्या मधुरीकडे. ती वाट पहात असेल. किती तरी दिवस झाले, ती रडत असेल. मुले सारखी आठवण करीत असतील. येथे तुरुंगात पडून किती तरी दिवस झाले. मला का येथेच नजरकैदेत ठेवणार? पिंज-यात पोपटाला ठेवणार? झुरून झूरून हा पोपट मरेल.’

‘झुरून झुरून मीही मरेन. देवाने तुम्हांला इकडे का आणिले?

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163