Android app on Google Play

 

तीन मुले 18

मधुरीचा बाप बाहेर आला. बुधाचा बाप वाटच बघत होता.
‘काय म्हणते मधुरी?
‘नाही म्हणते.’

‘बुधा तिला आवडत नाही?’
‘आवडतो, परंतु नवरा म्हणून नाही आवडणार असे ती म्हणते.’
‘तिची समजूत घाला.’
‘नकोच. श्रीमंताकडे नकोच संबंध.’

‘बुधा माझा एकुलता एक मुलगा. माझी कीव करा. मुलाची निराशा माझ्याने बघवणार नाही.
‘परंतु मधुरी तयार नाही. नकोच.’
‘बरे तर, मी जातो.’

बुधाचा बाप घरी आला. पत्नीजवळ सारी हकीकत त्याने सांगितली. बुधालाही सारे कळले. बुधा खिन्न झाला. त्याचे हसणे संपले. तो आता खोलीच्या बाहेर पडेनासा झाला. खोलीतून दिसणा-या अनंत समुद्राकडे तो बघे व त्याचे डोळे भरत. तो मनाला शांत करण्यासाठी हातात कुंचला घेई. परंतु बोटे थरथरत. डोळे भरत. आजपर्यंत त्याला आशा होती. परंतु आता संपूर्ण निराशा झाली. कुंचला फिरेना. दृष्टी ठरेना. तो चित्रे काढीनासा झाला. त्याची कला मेली. तो विकल झाला. बुधाचे दु:ख पाहून आई-बापही दु:खी होत. एके दिवशी पिता बुधाच्या खोलीत येऊन म्हणाला.

‘बुधा, माझे ऐक.’
‘बाबा, इतर सारे ऐकेन. आता लग्नाची गोष्टच नको.’
‘बाळ, तुझ्यासाठी मी मधुरीकडे गेलो. सारा अहंकार बाजूस ठेवून गेलो. तू नाही का रे पित्यासाठी अहंकार सोडणार? दुसरी मुलगी कर. सुखी हो. आम्हाला सुखी कर. तुझे दु:ख पाहून आमच्या जिवाचे पाणी होते. ती रडत. माझेही डोळे भरुन येतात.’
‘बाबा, मी काय करु? लग्न अशक्य आहे. तुमच्यासाठी माझी निराशा विसरुन मी हसावे, खेळावे असे मला वाटते. परंतु मला ते जमत नाही. बुधाला असे जगणे जगता येत नाही. आत एक बाहेर एक मला साधत नाही.’

असे काही दिवस चालले. शेवटी बुधाच्या आईबापांनी अंथरुण धरले. बुधा त्याची सेवाशुश्रूषा करीत होता. परंतु आईबाप वाचले नाहीत. बुधाच्या दु:खाने ते मेले. बुधाच्या निराशेने त्यांचे प्राण नेले. बुधा एकटा राहिला. आईबापांच्या आठवणी करीत तो एकटा त्या घरात भुतासारखा बसे. गरीब विचारा दुर्दैवी बुधा !

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163