Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 54

आजीबाईला किती आनंद झाला होता. जणू सर्व जन्मात असा आनंद तिला झाला नसेल, बारसे झाले, नाव ठेवले गेले, कोणते नाव! सोन्या.’

पुढे काही दिवसांनी बाळबाळंतीण घरी आली. झोपडीत एक पाळणा टांगला गेला. बाहेरच्या अंगणात मंगाने झोपाळा टांगला. सायंकाळी कामावरुन आल्यावर तो लहान बाळाला घेऊन झोपाळयावर बसे. बाळाजवळ हसे. मंगाला एकदम पोक्त झालो असे वाटू लागले. मूल होईपर्यंत अल्लडपणा असतो. मूल होताच माणसांचा अल्लडपणा जातो. जणू नवीन आईबाप आपला अल्लडपणा मुलाला देतात.

मुलाला नटवावे असे मंगाला वाटे. त्याने मुलाला बाळलेणे केले. प्रथम मधुरी बोलत नसे. परंतु एके दिवशी ती म्हणाली,
‘कर्ज काढून हे बाळलेणे केलेस. खरे का मंगा?’

‘हो.’
‘नको हो कर्ज. नकोत दागिने.’
‘दर वेळेस थोडेच कोणी करणार आहे! लहानपणी मुलाला दागिने शोभतात. या बाळाचे दागिने पुढच्या मुलांना होतील. खरे ना!’
‘किती होतील मला मुले?’
‘मला काय माहीत मधुरी? तू कंटाळलीस का?’

‘मंगा फुले फुलवायला मला का आवडत नाही? मी नाही हो कंटाळले. मुलांना खेळवून माझी मांडी दमणार नाही. तो बघ उठला राजा. आण त्याला मंगा काढून. मी येथेच बसते.’
‘बरे राणीसाहेब.’

मंगाने बाळाला आणले. मायेने मांडीवर घेतले.
‘खरेच मी राणी आहे. काय आहे मला कमी? सारे सारे आहे हो मंगा. मी राणी आहे. परंतु तू माझा राजा आहेस. खरे ना?’
‘होय, मीही राजा आहे. मधुरीचा राजा.’

मधुरी आता फारशी कामाला जात नसे. मंगा तिला म्हणे, लहान मुलाला घेऊन कामाला नको जाऊस. कधी कधी बाळाला घेऊन मधुरी म्हातारीकडे जाई. घटकाभर बसे व येई.

दिवस जात होते. सोन्याचा वाढदिवस आला. कसा करायचा वाढदिवस साजरा? मंगा विचार करीत होता. त्याने मधुरीला नवे पातळ आणले. बाळाला नवीन कापड आणले. एक पिसांची सुंदर टोपी त्याने आणली. घरात खीर करण्यात आली. वाढदिवस झाला. सोन्या भराभर वाढू लागला. चालू लागला, बोलू लागला. मंगा त्याला आई म्हणायला शिकवी. मधुरी त्याला बाबा म्हणायला शिकवी. मोठी गंमत होई. मंगा आता रात्रीही कामाला जाई. ज्या ज्या वेळेस रात्री काम असे तेव्हा तो जाई.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163