Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 123

‘तू लहानपणी म्हणत असस की, मी तुमची दोघांची छोटी बायको होईन. ते शब्द तू खरे का करीत नाहीस! तू माझी का होत नाहीस? आपण पतिपत्नी म्हणून राहू. चालेल का? रागावलीस तू? मधुरी, जोपर्यंत मंगा होता, तापर्यंत मी कधीतरी बोललो का? तुमचा हेवादावा केला का? उलट तुमचा संसार सुखाचा व्हावा म्हणून मी प्रार्थना करीत असे. मंगा गेल्यावरही मी त्याच्या गैरहजेरीचा फायदा घेतला नाही. तुझ्याकडे आलो नाही. परंतु मंगा आता जिवंत नाही. व्हायला नको होते ते झाले. आता इलाज काय? आणि म्हणून आता हें मी विचारीत आहे. तुझ्या स्मृतीवर मी दहा वर्षे काढिली. तुझ्या चित्रांना पाहून आनंद मानला. जिवाचे बरे वाईट बुधा नको हो करून घेऊ. असे तू सांगितलेस. म्हणून मी जिवंत राहिलो. मधुरी, माझी तपश्चर्या सफल कर. रागावू नकोस. तुझ्या मनाला दुखवावे असे नाही मला वाटत. परंतु आम्ही दोघे तुझ्या जीवनात शिरलेली आहोत. तूच परवा म्हणालीस की, माझ्या मनाची ओढाताण मला माहीत. मधुरी, कधी कधी जगात चमत्कार होतात. लहानपणाचे तुझे ते साधे बोल ईश्वराला कदाचित् खरे करावयाचे असतील! तुला नाही असे वाटत? तुझ्या मुलांचा मला लळा आहे. ये, मुलांसह माझ्याकडे ये. माझ्या जीवनात प्रकाश आण, आनंद आण; मला माणसांत आण. माझा दिवाणखाना सजव. माझे घर गजबजव. माझे सुकलेले बगीचे पुन्हा फुलव. ये माझ्या घरची झाडलोट कर. अवकळा आहे माझ्या घराला. तेथे कळा आण. रंग आण. रांगोळी आण. संगीत आण. माझे जीवन अव्यवस्थित आहे. तेथे तू ये व व्यवस्था लाव. माझ्या जीवनाची तू धनीण हो. मालकीण हो. माझ्या अंतर्बाह्य जीवनाची तू स्वामिनी हो. मधुरी, दुस-याच्या जीवनात आनंद आणणे, दुस-याची निराशा दडवून आशा देणे याहून थोर काय आहे? आणि मी काही पाप नाही करायला सांगत. मंगा होता तोपर्यंत माझ्या ओठांना कुलूप होते. मी मुका होतो. मी घर सोडून कधी फारसा बाहेर गेलो नाही. माझी खोली, तुझी स्मृती, तुझी मूर्ती, रंग कुंचले यात माझी सारी सृष्टी होती. माझे सागर माझ्या खोलीत भरलेले होते. सारे जग माझ्या खोलीत होते. परंतु आता मंगा नाही म्हणून मी आलो. तुझी दया म्हणून नव्हे, तुझी कीव करावी म्हणून नव्हे; तर माझे स्वत:चे जीवन कृतार्थ व्हावे म्हणून. माझे जीवन जीर्णशीर्ण झाले आहे. फाटले आहे. परंतु तू हस. तुझ्या प्रेमाचे हसरे किरण त्यावर फेक म्हणजे या चिंधीचा भरजरी पीतांबर होईल. मधुरी कर माझी इच्छा पूर्ण. मी तुझा आहे. म्हणून तुजजवळ मागत आहे. तू माझ्या जीवनाचा आधार, तूच विसाव.’

बुधा निराधार तुझाचि आधार
अमृताचा धार तुझे नाव
तुझा म्हणूनिया आलो तुझे दारी
मी तव भिकारी भीक घाली
भीक घाल थोडी थोडी तरी दीना
देई जीवदाना अभागीया।।

‘मधुरी, खरेच हो मी निराधार आहे. तुझ्या नावावर मी जगलो. तुझे नाव म्हणजे अमृत. मधुरी, मधुरी असे मी म्हणावे व मिटक्या माराव्या. मधुरी, मधुरी म्हणावे व मी नाचावे. घाल, प्रेम-भीक घाल. तुझ्या दारात आलो आहे. जीवनदान दे. अभाग्याला भाग्य दे. मधुरी, मी तुझा आहे, तुझा आहे. तू माझी हो. होशील का?’

बुधा मधुरीसमोर केविलवाणा बसला होता. उत्कट आर्तीने उत्कट प्रीतीने तिच्याकडे तो बघत होता. आपण काय बोललो तेही त्याला आठवत नव्हते. तो बोलत होता. हृदय ओतीत होता. तो आता जरा लाजला, संकोचला. पहिला उसळी ओसरली.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163