Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 140

घरच्या मार्गावर
मंगाच्या मनात प्रेम उत्पन्न व्हावे म्हणून राजकन्या तपश्चर्या करीत होती. ती जणू त्याची मोलकरीण बनली. ती स्वत:ची श्रीमंती विसरली. मी राजकन्या आहे ही तिची जाणीव मेली. ती एक प्रेमपूजा करणारी साधी मानव बनली. मंगाची बंगली ती स्वत: झाडी. त्याच्यासाठी स्वच्छ पाणी भरी. त्याचे कपडे धुई. त्याला फुले आणून देई. मंगा बोलत नसे. तरीही ती तेथे येऊन मुकाटयाने बसे. देवाची प्रार्थना करीत होती. प्रेमदेवाला प्रसन्न करू पहात होती.

परंतु मंगाला मधुरीचे वेड. राजकन्येचे सौंदर्य पाहून तो भुलला नाही. ती नवीन नवीन वस्त्रे रोज नेसे. नवनवीन दागिने घाली. एखादे दिवशी निर्मळ मोत्यांनी नटून येई, तर एखादे दिवशी सोन्याने पिवळी होऊन येई. कधी फुलांनी नटे व जशी वनदेवता दिसे. नाना प्रकारांनी मंगाला ती मोहू पाहत होती. परंतु मंगा अविचल राहिला.

ती त्याच्या खोलीत येऊन तासन् तास बस; जणू त्याच्याजवळ भिक्षा मागत होती. तिच्या डोळयांतूनही पाणी येई. ती दीनवाणेपणाने त्याच्याकडे बघे. परंतु मंगा बदलला नाही. त्याच्या हृदयातील मधुरी त्या अश्रूंनी वाहून गेली नाही.

असे दिवस जात होते. राजकन्या आता कठोर झाली. तिने वडिलांना सांगून मंगाला तुरुंगात अडकविले. तरुंगात त्याला अंधारकोठडीत ठेवण्यात आले. ना जगाचे दर्शन, ना कोणाचे. मधुरीचे चिंतन करीत तो बसे.

एके दिवशी राजकन्या त्याला भेटायला आली.
‘कसे काय मंगा?’ तिने विचारले.
‘चांगले आहे.’ तो म्हणाला.
‘काही इच्छा आह? ‘
‘एक आहे?’

‘कोणती?’
‘माझ्या खोलीतील ती गोधडी मला आणून द्या. मग मी येथे सुखाने राहीन. तेवढी कृपा करा.’
‘मंगा, तुला हा एकान्त आवडतो?’
‘मी एकटा कधीच नसतो.’

‘कोण आहे येथे तुझ्याबरोबर?’
‘मधुरी आहे. माझी गोड मुलेबाळे आहेत.’
‘माझी दया नाही ये तुला?’
‘माझी तुला नाही ना येत?’

‘मंगा, का असे हाल सहन करतोस? माझ्याबरोबर सुखाने राहा. सुखाचा जीव दु:खात का घालतोस?’
‘मी येथे सुखात आहे.’
‘तुझे हालहाल करवते थांब. माझ्या अंगाची आग आज तू करतोस; तुलाही आगीत लोटले पाहिजे.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163