Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 38

‘बाबा माझ्या देवापासून माझी ताटातूट करु पहात होते. ते दुस-या कोणाजवळ तरी माझे लग्न करु इच्छीत होते. शेवटी मी भांडले. मला त्यांनी घरातून हाकलून दिले. मी बाहेर पडले. माझ्या मंगाच्या घरी आज राहायला आले.’

‘कोठे आहे मंगाचे घर?’
‘तुझे हृदय हे माझे घर. मंगा, तुझ्या हृदयात मी माझे घरटे बांधले आहे. सुंदर घरटे. मला तेथून नको हो हाकलू. नको हो दवडू. नको हो काठीने माझे घरटे पाडू. नीज, माझ्या मांडीवर नीज. डोळे मिटून नीज. मी एक गाणे म्हणते.’
मंगा डोळे मिटून पडला. मधुरी एक गाणे म्हणू लागली.

‘घरटे मी बांधियले, तुझिया हृदया रे मधे
तू येथे राहू नको, ऐसे सखया न वदे ॥ घरटे०॥
घिरटया जगि घालुनिया
दमले जगि बहु राया
राहुन हृदयकुंजि तुझ्या करिते मी मुदे॥ घरटे०॥
पाखरु हे थकलेले
पाखरु हे दमलेले
व्याकुळले भूकभरे, प्रेमफळे मधु मज दे॥ घरटे०॥
हाकलती मज सगळे
जाऊ कुठे मज न कळे
एक तुझी मज आशा, डोळे तव मूर्तिकडे॥ घरटे०॥
उडत इथे मी आले
आशेला मनि धरिले
जा येथुनि म्हणशि जरी, पडु दे तव चरणि मढे॥ घरटे०॥

मंगा ऐकत होता. मधुरीच्या डोळयांतील आसवांची फुले त्याच्या तोंडावर पडली. त्याने डोळे उघडले कोणी बोलत नव्हते. गाणे थांबले होते.

‘मधुरी, चल आपण जाऊ.’
‘कोठे जायचे?’
‘या उचंबळणा-या सागराच्या काठाकाठाने भटकू. आपले जीवन या समुद्रालाच समजेल. उचंबळणारी हृदये उचंबळणा-या समुद्राशिवाय कोणाला समजतील? चल, दे तुझा हात.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163