Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 106

‘आई, रडू नकोस आई.’ सोन्या आईला बिलगून म्हणाला.
तिने त्याला पोटाशी धरिले. घट्ट धरिले.
‘सोन्या, गेले तुझे बाबा. जाताना तुला उचलून घेतले होते मंगाने, किती तुझ्यावर माझ्या मंगाचे प्रेम सोन्या.’
‘मधुरी, पुरे आत. घरी चल.’

म्हातारीने त्या पाहुण्यास दुसरीकडे जायला सांगितले. सोन्याला व मधुरीला घेऊन ती तिच्या घरी आली. रुपल्या व मनी घरी होती. मधुरी आली व धाडदिशी पडली.

‘आई, आई’ करीत मुले भोवती रडू लागली.
म्हातारीने मधुरीला शुध्दीवर आणिले, दु:ख घरात भरुन राहिले. अंधार भरून राहिला. शेजारीपाजारी आले. समाधान करून गेले. खरे समाधान कोण करणार? तिन्ही मुलांना जवळ घेऊन मधुरी बसली होती. ती मुले आईकडे बघत.

‘आई, नको रडू.’ सोन्या म्हणे.
‘मी पुसू तुझे डोळे?’ रुपल्या म्हणाला.

मधुरीला अधिकच वाईट वाटे. लहान बाळे त्या मातेला धीर देत होती. करुण करुण दृश्य! म्हातारीने स्वयंपाक केला.
‘मधुरी, ऊठ, खा हो दोन घास. या चिमुकल्यांसाठी तरी खा. ऊठ.’

आणि मधुरी उठली. मुलांना घेऊन तिने थोडे जेवण केले. मधुरी शांत झाली. दोन दिवस झाले. म्हातारी परत गेली.
तिसरा दिवस होता. मुलांना झोपवून मधुरी बसली होती. तिच्या डोळयांतून पाणी गळत होते. दार उघडे होते. तिचे दाराकडे तोंड होते. एकदम ती दु:खाने म्हणाली, मंगा, ‘मंगा, ये ना रे. मधुरीसाठी ये रे ये.’ आणि कोणी तरी हाक मारली म्हणून ती एकदम उठली.

‘आला, मंगा आला.’ असे म्हणून तिने त्याला मिठी मारली. परंतु कोण होते ते?
‘मधुरी!’
‘कोण?’
‘मी बुधा.’

‘आणि माझा मंगा कोठे आहे? तू माझा मंगा खाल्लास. तुझ्या वडिलांनी खाल्ला. त्यांचे भूत समुद्राकडे बोट दाखवी. समुद्रात बुडवीन याला असे का ते भूत तुला सांगे? बुधा, माझा मंगा मला दे. आण जा माझा मंगा. मला वाटले माझा मंगाच आला. गोड मधुर मंगा.’

‘मधुरी, मी तुझ्या समाधानासाठी आलो आहे. मंगा व मी तुझे मित्र. बुधा बुडाला व मंगा आहे असेच समज. मी तुला उणे पडू देणार नाही. मधुरी, माझा काय दोष? मी बातमी ऐकली व रडत बसलो. तुझे दु:ख मनात येऊन मला घास गिळवेना. पहिल्या झटक्यात तुझ्याकडे येणार होतो. परंतु आलो नाही. आज तिस-या दिवशी आलो. मधुरी, मी तुझा कोणीच नाही का? तुला दोन धीराचे शब्द सांगण्याचा माझा अधिकार नाही का? माझ्या प्रेमाला काहीच का अधिकार नाही?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163