Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 77

‘मग तुम्हांला कोण?’
‘आई, तू आहेस ना. जाऊ दे बाबांना. खाऊ आणतील.’
‘परंतु आई मारते ना रे?

‘परंतु घेतेसुध्दा. तुमच्यापेक्षा आईच जास्त घेते.’
‘मी नाही घेत?’
‘तुम्ही किती उशिरा येता. तुमची वाट पाहून आम्ही झोपतो. नाही का ग आई?’
‘जा बाहेर. नको रे सारखी कटकट करु.’

‘आमची कटकट. बाबांची नाही वाटते कटकट? बाबा नि तू किती वेळ बोलत असता. त्या दिवशी मी जागा झालो तो बाबा नि तू आपली बोलतच होतात. तुम्हांला झोप नाही येत रात्री?
‘अरे मनी रडते आहे. जा, मुंगीबिंगी चावली असेल.’

सोन्या बाहेर गेला. मधुरीच्या अंगावर पांघरुण नीट घालून मंगा चुलीच्या कामाला लागला. आज त्याने स्वयंपाक केला. त्याने मुलांना आधी जेवू घातले. मग मधुरी व मंगा जेवायला बसली.
‘आज जेवण गोड आहे मंगा.’
‘म्हणजे रोज मी करु वाटते?’

‘हो कर. मी मजुरी करीन. तू जेवण कर. मंगा किती दिवसांत तुझ्या हातची भाकर खाल्ली नव्हती. अशी आपण प्रेमाने किती तरी दिवसांत जेवायला बसलो नव्हतो. किती आनंद होतो आहे मला! हा आनंद मधुरीला तू देत असता आणखी कोठे कशाला जातोस? नको हो जाऊ मंगा. मी तुला जाऊ देणार नाही. मंगा माझा आहे. कसा जाईल तो?’

‘मधुरी, मी जाईन, जाईन. तू ब-या बोलाने परवानगी दे. नाही तर मी तुला न कळत निघून जाईन. तुला सांगून जाऊ की न सांगता जाऊ? तुझा निरोप घेऊन जाऊ, की पळून जाऊ?’

‘मंगा, आधी मला बरी होऊ दे. तू असे आजच बोलू लागला तर मला आणखी वाईट वाटेल. मी बरी होईपर्यंत तरी जाण्याच्या गोष्टी करु नको.’

जेवणे झाली. मंगाने मधुरीचे अंथरुण झाडून दिले. त्याने केरही काढला. दोघे बसली होती. हातात हात घेऊन दोघे बसली होती. मधुरी थोडया वेळाने झोपली. मंगाही झोपी गेला.

काही दिवसांनी मधुरी बरी झाली. मंगा पुन्हा कामावर जाऊ लागला. परंतु परदेशात जाण्याचा मोह त्याला अनावर होऊ लागला. तो अस्वस्थ होऊ लागला. त्याला खाणेपिणे सुचेना, रुचेना. तो बोलेना. एके दिवशी तो मधुरीला म्हणाला, मधुरी, मी जाण्याचे ठरवीत आहे. समुद्राच्या लाटा मला बोलवीत आहेत. त्यांची हाक मी नाकारु शकत नाही.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163