Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 118

‘बुधा, तुला सारे कसे आठवते?’
‘काही काही गोष्टींचे अभंग ठसे उमटतात मधुरी!’

‘आणि समुद्रकाठी उभी असलेली ही मधुरी!’
‘हो. सागराला विचारीत आहे, कोठे आहे माझे मोती, माझे रत्न!’

‘बुधा, तू का नेहमी चित्रे काढीत बसस?’
‘हो, तुला रंगवीत बसे.’

‘मधुरी बेरंग आहे. माझ्या जीवनात आता नाही हो रंग.’
‘मी पुन्हा भरीन. मला रंग भरता येतात. छान छान रंग. परंतु देशील ना ते भरू? तुझ्या जीवनात मी रांगोळी घालीन. तेथे रांगोळीचे गालिचे घालीन.

‘रांगोळीचे गालिचे?’
‘मग कसले मधुरी?’

‘मला नाही असले बोलणे समजत. मधुरी भोळी आहे. साधी आहे.’
‘मी साध्याच गोष्टी बोलत आहे.’

‘ठेव ती चित्रे. कागदावरची चित्रे.’
‘दुसरीही आहेत. जी फाटणार नाहीत, भिजणार नाहीत, मळणार नाहीत.’

‘कोठे आहेत ती!’
‘बुधाच्या अंतरंगातील दिवाणखान्यात. तेथे मधुरीची शेकडो चित्रे; मधुरीच्या अनंत तसबिरी.’

‘बुधा, जरा पडते आता मी. तू पडतोस?’
‘मी घरी जातो.’
‘सायंकाळी ये हो. दिवे लावायला ये.’

आणि मधुरी झोपली. गोड गोड झोप तिला लागली. गोड गोड झोप.
अशीच दिवाळी गेली. आनंदाची दिवाळी झाली. मधुरीच्या जीवनात दिवे लागले. बुधाच्या जीवनात प्रकाश आला.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163