Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 122

‘मधुरीची चित्रे वाट पाहातील. मी गेलो म्हणजे त्या चित्रांना
बघतो, हृदयाशी धरतो.’
‘आणि ती तुझ्याजवळ बोलतात?’
‘हो; किती तरी बोलतात, हसतात, रडतात.’

‘निर्जीव चित्रे.’
‘ती माझा स्पर्श होताच सजीव होतात. जातो आता मधुरी.’
‘थांब. दिवा लावते. दिव्याला नमस्कार करून जा.’
मधुरीने दिवा लावला. मुले इकडतिकडे फिरत होती. मनी स्वत:भोवती फिरत होती.

‘बुधा, हा बघ दिवा.’
‘माझ्या घरात केव्हा लावशील दिवा?’
‘वेळ येईल तेव्हा.’
‘जातो मी.’

‘बुधा, शांत मनाने जा.’
आणि बुधा गेला. मुले घरात गेली. जेवणे झाली. ती पाखरे झोपली. मधुरी विचारमग्न होती. तिला झोप येईना. केव्हा झोप लागली ते तिला कळले नाही. केव्हा तरी डोळा लागला.

एके दिवशी पुन्हा ती एकदा अशीच फिरायला गेली होती. मुले वाळवंटात खेळत होती. मधुरी व बुधा टेकडीवर बसली होती. दोघे गंभीर होती. मुकी होती.

‘बुधा, आज तू बोलत का नाहीस?’
‘काय बोलू?’
‘काही तरी बोल. तू असा का? काही होते का तुला?’

‘मनाच्या कळा कुणाला सांगू?’
‘मला सांग. तुझ्या मधुरीला सांग.’
‘तू माझी आहेस? ‘
‘लहानपणापासून आहे. मी का तुला परकी आहे? तू मला परका आहेस? तसे असते तर मी पैसे मागायला तुझ्याकडे आल्ये असते का?’

‘मधुरी?’
‘काय?'

‘तुला एक विचारू?'
‘विचार हो बुधा.
‘तुला राग येणार नसेल तर विचारतो. वाईट नसेल वाटणार तर विचारतो.’
‘विचार.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163